TCS/IBPS Pattern “Marathi Grammar” Practice Paper 1 : TCS/IBPS पॅटर्न “मराठी व्याकरण सराव पेपर 1

Talathi Bharti Practice paper

TCS/IBPS Pattern “Marathi Grammar Practice Paper 1

नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने आपल्याला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे (अमृत महोत्सव) पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्रात ७५,००० पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये विविध मंत्रालयातील रिक्त पदे सरळसेवेतून भरली जाणार आहे. हि भरती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने “TCS व IBPS” या दोन कंपन्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रिया या “TCS व IBPS” यांच्या द्वारे पार पाडली जाणार आहे. त्यासाठी आपणाला TCS व IBPS परीक्षेच्या बदलत्या परीक्षापद्धती नुसार अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपण घेऊन येत आहोत “TCS / IBPS मराठी व्याकरण PYQ सराव प्रश्न. दररोज आपण TCS / IBPS मराठी व्याकरण चे २५ सराव प्रश्न स्पष्टीकरणा सोबत बघणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया TCS / IBPS मराठी व्याकरण सराव प्रश्न…………………..

“TCS / IBPS मराठी व्याकरण – १”

Q.1 ‘दुसऱ्या (दिवस) (वर्तमानपत्र) (निरंजन) स्तुती फोटोसकट छापून आली. कंसातील शब्दांची योग्य रूपे वापरून अर्थपूर्ण वाक्य तयार करा.
1. दुसऱ्या दिवशीत वर्तमानपत्राला निरंजनची स्तुती फोटोसकट छापून आली.
2. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात निरंजनची स्तुती फोटोसकट छापून आली.
3. दुसऱ्या दिवसच्या वर्तमानपत्रात निरंजनची स्तुती फोटोसकट छापून आली. 4. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात निरंजनचा स्तुती फोटोसकट छापून आली.
उत्तर: 2. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात निरंजनची स्तुती फोटोसकट छापून आली.
स्पष्टीकरण: लेखन नियमानुसार व वाक्याच्या अर्थानुसार व रचणे नुसार पर्याय २ योग्य आहे.

Q.2 लेखननियमांनुसार अचूक वाक्य कोणते आहे?
1. मोरुमामाचे अभ्यासक्रमाच्या प्रश्न निश्चितच माझ्या बाहेरचे होते.
2. प्रश्न निश्चितच माझ्या अभ्यासक्रमाच्या मोरूमामाचे होते बाहेरचे.
3. प्रश्न निश्चितच माझ्या अभ्यासक्रमाच्या मोरूमामाचे बाहेरचे होते.
4. मोरुमामाचे प्रश्न निश्चितच माझ्या अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचे होते.
उत्तर: 4. मोरुमामाचे प्रश्न निश्चितच माझ्या अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचे होते.
स्पष्टीकरण: लेखन नियमानुसार व वाक्याच्या अर्थानुसार व रचणे नुसार पर्याय ४ योग्य आहे.

Q.3 खालील वाक्याचा कोणता प्रकार आहे?
‘अबब! केवढे प्रचंड वादळ हे!’
1. विधानार्थी
2. प्रश्नार्थी
3. नकारार्थी
4. उद्गारार्थी
उत्तर: 4. उद्गारार्थी
स्पष्टीकरण: ज्या वाक्यातून भावना प्रकट करता येते, त्याला उद्गारार्थी वाक्य म्हणतात. वाक्यामध्ये ! हे चिन्ह असते.

Q.4 खालीलपैकी कोणता पर्याय योग्य आहे.
1. वेळ – वेळे
2. माणूस – मानुश
3. विहीर – विहिरी
4. घड्याळ – घड्याळ
उत्तर: 3. विहीर – विहिरी
स्पष्टीकरण: योग्य अनेकवचन विहीर – विहिरी बरोबर आहे.

Q.5 ‘बसला, लिहिले, गेला, पडला’ क्रियापदाची ही रूपे कोणत्या काळातील आहे?
1. साधा भविष्यकाळ
2. भविष्यकाळ
3. भूतकाळ
4. वर्तमानकाळ
उत्तर: 3. भूतकाळ
स्पष्टीकरण: ज्या वाक्यातून क्रिया होऊन गेलेली असते त्या वाक्याचा काळ “भूतकाळ” असतो.शब्दाच्या शेवटी ला,लों,ली असे शब्द असते.

Q.6 वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून विधी म्हणजे कर्तव्य, शक्यता, योग्यता, इच्छा या गोष्टींचा बोध होत असेल,तर त्यास ——— वाक्य म्हणतात.
1. संकेतार्थी
2. उद्गारार्थी
3. विध्यर्थी
4. आज्ञार्थी
उत्तर: 3. विध्यर्थी
स्पष्टीकरण: वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून विधी म्हणजे कर्तव्य, शक्यता, योग्यता, इच्छा या गोष्टींचा बोध होत असेल,तर त्यास विधानार्थी वाक्य म्हणतात.

Q.7 खालीलपैकी कोणती जोडी विरुद्धार्थी नाही?
1. दुर्बोध x सुबोध
2. ज्ञानी x सुज्ञ
3. ऐच्छिक x अनिवार्य
4. निरर्थक x अर्थपूर्ण
उत्तर: 2. ज्ञानी x सुज्ञ
स्पष्टीकरण: योग्य विरुद्धार्थी जोडी हि ज्ञानी x अज्ञानी अशी आहे.

Q.8 खालीलपैकी चुकीचा पर्याय कोणता आहे?
1. तो काम करतो – वर्तमानकाळ
2. तो काम करील – भविष्यकाळ
3. ती काम करीत असे – वर्तमानकाळ
4. त्याने काम केले – भूतकाळ
उत्तर: 3. ती काम करीत असे – वर्तमानकाळ
स्पष्टीकरण: ती काम करीत असे – या वाक्याचा काळ रिती भूतकाळ आहे.

Q.9 ‘भिंत’ या नामाचे अनेकवचनी रूप खालीलपैकी कोणते आहे?
1. भिंती
2. भीती
3. भिताडे
4. भिंत
उत्तर: 1. भिंती
स्पष्टीकरण: ‘भिंत’ या नामाचे अनेकवचनी रूप भिंती असे आहे.

Q.10 खालील वाक्यातील कर्म कोणते आहे?
1. गवळी धार काढतो.
2. अंकुर सफरचंद खातो.
1. गवळी, खातो
2. धार, सफरचंद
3. अंकुर काढतो
4. खातो, गवळी
उत्तर: 2. धार, सफरचंद
स्पष्टीकरण:
पहिल्या वाक्यात काढण्याची क्रिया “धारेवर” होते.
दुसऱ्या वाक्यात खाण्याची क्रिया “सफरचंदावर” होते.

Q.11 आधुनिक मराठी कवितेचे जनक कोण आहेत?
1. ग. ल. ठोकळ
2. बालकवी
3. वि. द. घाटे
4. केशवसुत
उत्तर: 4. केशवसुत
स्पष्टीकरण: आधुनिक मराठी कवितेचे जनक – केशवसुत

Q.12 ‘अखंड’ या नावाने कोणी काव्यरचना केली?
1. महात्मा जोतीराव फुले
2. बालकवी
3. संत बहेणाबाई
4. समर्थ रामदास
उत्तर: 1. महात्मा जोतीराव फुले
स्पष्टीकरण: ‘अखंड’ नावाने काव्यरचना महात्मा जोतीराव फुले यांनी केली.

Q.13 ‘आईवडील, चारपाच, भाजीपाला या शब्दांतील कोणते पद महत्त्वाचे आहे?
1. दूसरे पद
2. दोन्ही पदे
3. दोन्हीही पदे महत्त्वाची नाहीत
4. पहिले पद
उत्तर: 2. दोन्ही पदे
स्पष्टीकरण: आईवडील, चारपाच, भाजीपाला या शब्दांतील दोन्ही पदे महत्वाची असतात. यांना द्वंद्वं समासाची उदाहरणे म्हणतात.

Q.14 खालीलपैकी कोणते समाहार द्वंद्व समासाचे उदाहरण आहे?
1. अंथरूणपांघरूण
2. खरेखोटे
3. आईवडील
4. हरिहर
उत्तर: 1. अंथरूणपांघरूण
स्पष्टीकरण: समाहार द्वंद्व समासाचे उदाहरण – अंथरूणपांघरूण

Q.15 खालीलपैकी कोणता ग्रंथ संत ज्ञानेश्वरांचा नाही?
1. अमृतानुभव
2. भावार्थरामायण
3. चांगदेवपासष्टी
4. ज्ञानेश्वरी
उत्तर: 2. भावार्थरामायण
स्पष्टीकरण: भावार्थरामायण हा ग्रंथ संत एकनाथ महाराज यांचा आहे.

Q.16 खालीलपैकी कोणत्या साहित्यकाराला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेला नाही?
1. भालचंद्र नेमाडे
2. पु. ल. देशपांडे
3. विंदा करंदीकर
4. कुसुमाग्रज
उत्तर: 2. पु. ल. देशपांडे
स्पष्टीकरण: पु. ल. देशपांडे यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेला नाही

Q.17 रिकाम्या जागी योग्य शब्द निवडा.
———- प्रयोगात कर्ता नेहमी प्रथमान्तच असतो.’
1. कर्मणी
2. कर्म भाव – संकर
3. भावे
4. कर्तरी
उत्तर: 4. कर्तरी
स्पष्टीकरण: कर्तरी प्रयोगात कर्ता नेहमी प्रथमान्तच असतो.

Q.18 खालील शब्द वापरून अचूक वाक्य बनवा:
‘मराठी भाषा पूर्ण वाढ राष्ट्र उन्नती अवलंबून आहे.’
1. मराठी भाषेची पूर्ण वाढ राष्ट्राच्या उन्नती अवलंबून आहे.
2. मराठी भाषेची पूर्ण वाढ राष्ट्रा उन्नतीवर अवलंबून आहे.
3. मराठी भाषेची पूर्ण वाढ राष्ट्राच्या उन्नतीवर अवलंबून आहे.
4. मराठी भाषे पूर्ण वाढ राष्ट्राच्या उन्नतीवर अवलंबून आहे.
उत्तर: 3. मराठी भाषेची पूर्ण वाढ राष्ट्राच्या उन्नतीवर अवलंबून आहे.
स्पष्टीकरण: लेखन नियमानुसार व वाक्याच्या अर्थानुसार व रचणे नुसार पर्याय ३ योग्य आहे.

Q.19 ‘पंचवटी’ या शब्दाचा समास कोणता आहे?
1. द्वंद्व
2. अव्ययीभाव
3. द्विगू
4. बहुर्वीही
उत्तर: 3. द्विगू
स्पष्टीकरण: संख्या व त्याचा समूह असलेले उदाहरण हि द्विगू समासाची असतात.
पंचवटी = पाच वडांचा समूह

Q.20 खालीलपैकी कोणते वाक्य लेखननियमांनुसार अचूक आहे?
1. शिकण्याची धडपड व जिध स्वस्थ बसू देत नव्हती.
2. शिकण्याच्या धडपड व जिद्द स्वस्थ बसू देत नव्हती.
3. शिकण्याची धडपड व जिद्द स्वस्थ बसू देत नव्हती.
4. शिकण्याची धडपड व जिद्द स्वस्थ बसू देत नव्हती
उत्तर: 4. शिकण्याची धडपड व जिद्द स्वस्थ बसू देत नव्हती
स्पष्टीकरण: लेखन नियमानुसार व वाक्याच्या अर्थानुसार व रचणे नुसार पर्याय ४ योग्य आहे.

Q.21 रिकाम्या जागी योग्य शब्द निवडा.
‘वाक्यातील कर्ता, कर्म आणि ———– यांच्या परस्परसंबंधाला ‘प्रयोग’ म्हणतात.
1. सर्वनाम
2. विशेषण
3. नाम
4. क्रियापद
उत्तर: 4. क्रियापद
स्पष्टीकरण: ‘वाक्यातील कर्ता, कर्म आणि क्रियापद यांच्या परस्परसंबंधाला ‘प्रयोग’ म्हणतात.

Q.22 जे चकाकते, ते सोने नसते यात किती केवलवाक्ये आहेत?
1. दोन
2. चार
3. पाच
4. तीन
उत्तर: 1. दोन
स्पष्टीकरण: जे चकाकते, ते सोने नसते यात २ केवलवाक्ये आहेत

Q.23 ‘सगळीकडे सामसूम पसरली होती. अधोरेखित शब्दाचा समानार्थी शब्द खालीलपैकी कोणता आहे?
1. स्तब्धता
2. अशांतता
3. गडबड
4. कोलाहल
उत्तर: 1. स्तब्धता
स्पष्टीकरण: सामसूम शब्दाचा समानार्थी शब्द स्तब्धता आहे.

Q. 24 ‘खोंड’ या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप खालीलपैकी कोणते आहे?
1. कालवड
2. गाय
3. कपिला
4. खोंडी
उत्तर: 1. कालवड
स्पष्टीकरण: खोंड’ या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप = कालवड आहे.

Q.25 खाली समानार्थी शब्दांचे गट दिलेले आहेत त्यांतील चुकीचा पर्याय कोणता आहे?
1. अंबर, गगन, व्योम
2. अनुराग, प्रेम, प्रीती
3. वस्त्र, वसन, अरि
4. हस्त, कर, पाणि
उत्तर: 3. वस्त्र, वसन, अरि
स्पष्टीकरण: अरि हा वस्त्र चा शब्द समानार्थी नाही अरि चा समानार्थी शब्द शत्रू आहे.


♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Previous Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

🔎जिल्हा नुसार जाहिराती📲

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

🎓शिक्षणानुसार जाहिराती💼

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT