Talathi Practice Paper 47 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ४७

Talathi Practice Paper 47 | Talathi Practice Question Paper Set 47

तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ४७

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार तलाठी भरती प्रक्रिया लवकरच चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार व बदलत्या परीक्षा पद्धतीनुसार तलाठी सराव प्रश्नपत्रिका सुरु करत आहोत. यामध्ये आपण मराठी,इंग्रजी,गणित व सामान्य ज्ञान या विषयांची प्रत्येकी १० सराव प्रश्न घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया…………

विभाग-१ मराठी

1) अनेकवचनांचे एक वचन करा.
तुमची अशी घाणेरडी अक्षरे पाहून आम्हाला वाईट वाटते.
A. तुमचे असे घाणेरडे अक्षरे पाहून मला वाईट वाटते.
B. तुझे असे अक्षर पाहून मला वाईट वाटते.
C. तुझे अशी घाणेरडी अक्षरे पाहून आम्हाला वाईट वाटते.
D. तुझे अशी घाणेरडे अक्षर पाहून आम्हाला वाईट वाटते.
Answer: B. तुझे असे अक्षर पाहून मला वाईट वाटते.

2) पुढीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा.
A. बहीष्कार
B. बाहिष्कार
C. बहिष्कर
D. बहिष्कार
Answer: D. बहिष्कार

3) रिकाम्या जागी योग्य शब्द निवडा. बोलणारा ज्याव्याविषयी बोलतो त्याला ——— असे म्हणतात.
A. उद्देश्य
B. विधेय
C. उद्देशपूरक
D. कर्म
Answer: A. उद्देश्य

4) दिलेल्या शब्दगटातून विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.
खिन्न x
A. प्रसन्न
B. दुष्ट
C. भावूक
D. सहृदय
Answer: A. प्रसन्न

5) पुढील शब्दाचे लिंग ओळखा.
इमारत
A. पुल्लिंग
B. स्त्रीलिंग
C. नपुसकलिंग
D. उभयलिंग
Answer: B. स्त्रीलिंग

6) गटात न बसणारा पर्याय निवडा.
A. प्रथमा, द्वितीया
B. प्रथमपुरुष, व्दितीयपुरुष
C. तृतीया, चतुर्थी
D. पंचमी, संबोधन
Answer: B. प्रथमपुरुष, व्दितीयपुरुष

7) पुढील वाक्य वाचून योग्य वाक्य ओळखा.

A. गावकऱ्यांनी दादा साहेबांची भेट घेतलो.
B. गावकऱ्यांनी दादा साहेबांची भेट घेतले.
C. गावकऱ्यांनी दादा साहेबांची भेट घेतली.
D. गावकऱ्यांनी दादा साहेबांची भेटी घेतल्या.
Answer: C. गावकऱ्यांनी दादा साहेबांची भेट घेतली.

8) पुढील वाक्यातील अव्ययाचा प्रकार ओळखा. ‘अरेरे! अचानकच बाद झाला तो!”
A. शब्दयोगी अव्यय
B. केवलप्रयोगी अव्यय
C. उभयान्वयी अव्यय
D. क्रियाविशेषण अव्यय
Answer: B. केवलप्रयोगी अव्यय

9) पुढील वाक्याचा प्रकार ओळखा.
“जिथे राबती हात तिथे हरी”
A. प्रश्नार्थी
B. मिश्र वाक्य
C. संयुक्त वाक्य
D. केवल वाक्य
Answer: B. मिश्र वाक्य

10) “आंब्याच्या झाडावर रोज एक, कोकीळ बसत असे” या वाक्यातील आख्यात ओळखा.
A. इलाख्यात
B. ई- आख्यात
C. ऊ- आख्यात
D. वाख्यात
Answer: B. ई-आख्यात

विभाग-२ इंग्रजी

11) Choose the appropriate option with the correct punctuation marks for the given sentence:
she said im going to make lunch
A. She said ‘Im going to make lunch’
B. She said, “Im going to make lunch ”
C. She said, “I’m going to make lunch.”
D. she said I’m going to make lunch.
Answer: C. She said, “I’m going to make lunch.”

12) Find the meaning of the highlighted word in the sentence:
He walked with a slow stiff gait.
A. bearing
B. attitude
C. stride
D. behaviour
Answer: C. stride

13) Find the word opposite in meaning to the word:
Latter
A. Last
B. Prior
C. Tea
D. Lag
Answer: B. Prior

14) Convert the following active to passive voice.
The traffic might have delayed Jimmy
A. Jimmy is being delayed by the traffic.
B. Jimmy might have been delayed by the traffic.
C. The traffic is delaying Jimmy.
D. Jimmy is to have been delayed by the traffic.
Answer: B. Jimmy might have been delayed by the traffic.

15) pick the correct meaning of the highlighted idiom;
In my neighbourhood there is a decent house which is let out.
A. To study one’s surroundings
B. To allow to go free
C. To prove of worth
D. To lease on hire
Answer: D. To lease on hire

16) Identify the figure of speech in the following sentence:
Will ask the lawyer to give his unbiased opinion on the case
A. Oxymoron
B. Metaphor
C. Euphemism
D. Apostrophe
Answer: A. Oxymoron

17) Pick the correct meaning of the highlighted idiom or phrase from the following
Her house is situated a km from here, as the crow flies
A. in a straight line
B. Go in the direction of the flying crow

C. At a very long distance
D. In a maze and in a jumbled up way
Answer: A. In a straight line

18) Choose the option that best expresses the meaning of the highlighted idiom/phrase:
My not getting a job there proved to be a blessing in disguise.
A.a disguised appearance of pure evil
B.a disappointment to one’s morals and ideals
C. something good that isn’t recognized at first
D. a disaster that disguised itself as a bad thing
Answer. C. something good that isn’t recognized at first

19) Fill in the blank with the correct noun for the given sentence:
it is hard to cope with even everyday without a certain amount of ——– events.
A. managerial
B. management
C. manages
D. manage
Answer. B. management

20) Pick the right antonym for the word:
Lanky
A. bulky
B. gangly
C. thin
D. pleasant
Answer: A. bulky

विभाग-३ गणित

21) मोहन आणि सुमितदरम्यान पैशांचे गुणोत्तर 7:17 आहे आणि सुमित आणि अजय यांच्या दरम्यानचे पैशांचे गुणोत्तर अनुक्रमे 7:17 आहे. जर मोहनकडे 560 रुपये असतील, तर अजयकडे आहे.
A. 3302.85 रुपये
B.3320.85 रुपये
C. 3321.85 रुपये
D. 3322.85 रुपये
Answer: A. 3302.85 रुपये

22) रु. 10 किंमत असलेल्या वस्तूची रु. 2 तोट्याने विक्री केली तर तोट्याची टक्केवारी काय आहे?
A.20%
B.25%
C.10%
D.5%
Answer: A. 20%

23) विशिष्ट संकेतामध्ये ‘DESERIBE’ ला ‘FCJSFTFE’ असे लिहिले जाते. त्या संकेतामध्ये ‘CONSIDER’ ला कसे लिहिले जाईल?
A.SFEJTOPD
B.ESFJTOPD
C.QETFJOPD
D.DPOTJFEQ
Answer: A.SFEJTOPD

24) सोडवा:
(-5)5x (-5)6x (- 5)²

A. (5)13

B. (-5)9
C. -(5)13
D. (-5)3
Answer: C.-(5)13

25) अ रेल्वे ब रेल्वेला मागे टाकण्यासाठी 50 सेकंद घेते. त्या एकमेकींना 20 सेकंदांमध्ये ओलांडतात. अ आणि ब रेल्वेंची लांबी अनुक्रमे 160 मी आणि 240 मी इतकी आहे. तर 240 मी लांब असलेल्या एका पुलाला ओलांडण्यासाठी त्यांना किती सेकंदाचा वेळ लागेल?
A. 28.18 सेकंद
B.68.57 सेकंद
C.45.57 सेकंद
D. 38 सेकंद
Answer: B.68.57 सेकंद

26) जर माशांच्या एका समूहाचे वजन 3 किग्रॅ आहे आणि समूहामधील प्रत्येक माशाचे वजन 150 ग्रॅम आहे, तर समूहामध्ये माशांची संख्या आहे.
A.10
B.20
C.15
D.30
Answer: B.20

27) प्रितमचे वर्तमान वय हे अरुणच्या वयाच्या तिप्पट आहे. 10 वर्षांनंतर ते फक्त दुप्पट असेल. आता अरुणचे वय काय आहे?
A.5 वर्षे
B.8 वर्षे
C. 10 वर्षे
D. 12 वर्षे
Answer: C. 10 वर्षे
28) 52 पत्ते असलेल्या एका पॅकमधून एक कार्ड काढले जाते. चौकट राणी किंवा चौकट राजा मिळण्याची संभाव्यता आहे.
A.1/52
B.52/1
C.1/26
D.26/1
Answer: C.1/26

29) एका ग्रंथालयामध्ये 30% पुस्तके इतिहासाची आहेत. उर्वरित पुस्तकांपैकी 50% पुस्तके इंग्रजीची आणि उर्वरित पुस्तकांच्या 40% पुस्तके जर्मनची आहेत. उर्वरित 4200 पुस्तके प्रादेशिक भाषेची आहेत. ग्रंथालयामधील पुस्तकाची एकूण संख्या काय आहे?
A. 10000
B.15000
C.20000
D.25000
Answer: C.20000

30) 1 ते 10 क्रमांक असलेली तिकिटे मिसळली गेली आणि मग यादृच्छिकपणे एक तिकिट काढले गेले. काढलेल्या तिकिटावर 2 च्या पटीतील संख्या असण्याची संभाव्यता काय आहे?
A.1/2
B.20/9
C.8/13
D.13/8
Answer: A. 1/2

विभाग-४ सामान्य ज्ञान

31) सपाट आरशामध्ये, —————– नेहमी आभासी प्रतिमा तयार होते.
A. आरशापासून अनंत अंतरावर
B. वस्तू आणि आरशादरम्यान
C. आरशाच्या पाठीमागे
D. वस्तूच्या पाठीमागे
Answer: C. आरशाच्या पाठीमागे

32) खालीलपैकी कोणता मूलभूत अधिकार नाही?
A. संप करण्याचा हक्क
B. समानतेचा हक्क
C. धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क
D. शोषणाविरुध्द हक्क
Answer: A. संप करण्याचा हक्क

33) भारतीय घटनेचा कोणता अनुच्छेद सर्व भारतीय सेवांना हाताळतो?
A. अनुच्छेद 101
B. अनुच्छेद 109
C. अनुच्छेद 12
D. अनुच्छेद 312
Answer: D. अनुच्छेद 312

34) महाराष्ट्रमधील दक्षिण कोंकण किनारपट्टीची मृदा ———- आहे.
A. जांभी
B. गाळाची
C. लाल
D. काळी
Answer: A. जांभी

35) महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणत्या शहराला आयटी हब समजले जाते?
A. मुंबई
B. नागपूर
C. पुणे
D. कोल्हापूर
Answer: C. पुणे

36) राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंधक कायदा (1971), भारताच्या ———– च्या अनादराला प्रतिबंध करत नाही.
A. राष्ट्रीय ध्वज
B. राष्ट्रीय पक्ष
C. संविधान
D. राष्ट्र गीत
Answer: B. राष्ट्रीय पक्ष

37) अन्न साखळीतील प्रत्येक पातळीला ———– म्हणतात.
A. टुंड्रा पातळी
B. आर्टिक पातळी
C. पोषण पातळी
D. पॅसिफिक पातळी
Answer: C. पोषण पातळी

38) वूलर सरोवर ——- मध्ये स्थित आहे.
A. शिमला
B. नैनिताल
C. काश्मीर
D. मनाली
Answer: C. काश्मीर

39) भारतातील जंगली गाढवाचे एकमात्र घर खालीलपैकी कोणते आहे?
A. धार वाळवंट
B. कच्छचे छोटे रण
C. सुंदरबन भूप्रदेश
D. निलगिरी पर्वतरांगा
Answer: B. कच्छचे छोटे रण
40) राष्ट्रीय पोषण संस्था (National Institute of Nutrition) ———- येथे स्थित आहे.
A. बंगळुरू
B. नाशिक
C. गांधीनगर
D. हैद्राबाद
Answer: D. हैद्राबाद


♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti 2023.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

जिल्हा नुसार जाहिराती

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

शिक्षणानुसार जाहिराती

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT