DMER Mumbai Staff Nurse Practice Paper 12 : अधिपरिचारिका सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक १२

DMER Mumbai Staff Nurse Practice Paper 12

नुकतेच संचालनाय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई (DMER MUMBAI) मध्ये ५१८२ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. यामध्ये विविध पदांची या पदांची भरती होणार आहे. यामध्ये अधिपारीचीका या पदांची ३७००रिक्त पदे भरली जाणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार व बदलत्या परीक्षा पद्धतीनुसार अधिपरिचारिका (STAFF NURSE) सराव प्रश्नपत्रिका सुरु करत आहोत. यामध्ये आपण अधिपरिचारिका (STAFF NURSE) पदांसाठी महत्वाचे “मराठी, सामान्य ज्ञान ,गणित व बुद्धिमत्ता व विज्ञान संबंधित” सराव प्रश्न घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया…………

अधिपरिचारिका (STAFF NURSE) सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक १२

विभाग-१ मराठी

1) कोणत्या समासातील पहिले पद संख्यावाचक विशेषण तर दुसरे पद नाम असते?
A. कर्मधारय समास
B. द्विगु समास
C. द्वंद्व समास
D. अव्ययीभाव समास
Answer: B. द्विगु समास

2) ‘खापर फोडणे’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ.
A. मडकं फोडणे.
B. एखाद्याला दोष देणे.
C. डोळ्यांत झालेल्या खुपऱ्या फोडणे.
D. स्वतःकडे दोष घेणे.
Answer: B. एखाद्याला दोष देणे.

3) ‘पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते.’ या वाक्यातील कर्म ओळखा.
A. पृथ्वी
B. सूर्य
C. सूर्याभोवती
D. फिरते
Answer: B. सूर्य

4) एकाच आईच्या पोटी जन्मलेल्या मुलांना काय म्हणतात?
A. अग्रज
B. अनुज
C. सहगामी
D. सहोदर
Answer: D. सहोदर

5) पुढील विधानाला जी म्हण योग्य असेल असा पर्याय ओळखा:
पार्थला दूरचे दिसत नव्हते तेव्हा त्याला चष्मा लावण्याची गरज होती. पण त्याने डोळ्यात घालायचे अंजन आणले. म्हणतात ना ——–
A. दुरून डोंगर साजरे
B. हत्तीच्या दाढीमध्ये मिऱ्याचा दाणा
C. दृष्टीआड सृष्टी
D. दुसऱ्याच्या डोळ्यातले कुसळ दिसते पण स्वतःच्या डोळ्यातले मुसळ दिसत नाही
Answer: B. हत्तीच्या दाढीमध्ये मिऱ्याचा दाणा

6) खालीलपैकी व्याकरणाच्या दृष्टीने शुद्ध शब्द-लेखन असलेला शब्द ओळखा.
A. कुकर्म
B. कूकर्म
C. कुकरम
D. कूकम
Answer: A. कुकर्म

7) सर्वस्वाचे दान अधी करि
सर्वस्वच ये स्वये तुझ्या घरि
सर्वस्वाचा यज्ञ करी तरि
रे स्वयं सेल बंधन पंडते.
वरील ओळीतील वृत्त ओळखा,
A. वसंततिलका
B. नववधू
C. पादाकुलक
D. भुजंगप्रयात
Answer: B. नववधू

8) “उदरनिर्वाह” या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.
A. पोटदुखी
B. चरितार्थ
C. गरिबी
D प्रवास
Answer: B. चरितार्थ

9) खालीलपैकी समानार्थी शब्दाची बरोबर जोड़ी ओळखा
A. कृपण = उदार
B. जरठ = वृद्ध
C. राव = रंक
D. फिकट = गडद
Answer: B. जरठ वृद्ध

10) खालील शब्दाचा समास समास प्रकार ओळखा.
शिवपार्वती
A. कर्मचारय
B. इतरेतर द्वंद्व
C. तत्पुरुष
D. अव्ययीभाव
Answer: B. इतरेतर द्वंद्व

विभाग-२ इंग्रजी

11) Choose the correct form of verb that is in agreement with the subject:
The agent was ———— for issuing a false passport.
A. arrested
B. accused
C. trapped
D. suspected
Answer: A. arrested

12) Choose the option that has NOT been punctuated correctly.
A. The instructor asked us if we needed more time?
B. Anna’s mother is a pediatric dentist.
C. Every item in the store costs less than a dollar.
D. They met for the first time on August 27, 2015 in Chicago.
Answer: A. The instructor asked us if we needed more time?

13) Choose the correct form of verb for the given sentence:
Hinduism ——- the most practiced religion in India though many people ——- other religions as well.

A. is… follow
B. are… following
C.is… follows
D. was…….. Follows
Answer: A.is… follow

14) Out of the following options, identify a compound sentence.
A.I saw the pigs flying in the sky and wondered about those pigs.
B.I went home.
C.I told my mother about my flying pigs.
D. But she did not believe me telling me to stop dreaming about the stories which had just read.
Answer: A.I saw the pigs flying in the sky and wondered about those pigs.

15) Choose the option that best expresses the meaning of the highlighted idiom/phrase:
This computer has an edge over other models, because it has such a huge hard drive.
A. is better than
B. slightly changed
C is the worst
D.is inefficient
Answer: A is better than

16) Choose the option that best expresses the meaning of the highlighted idiom/phrase:
The chairman’s speech at the inauguration was the usual mumbo-jumbo.
A. large
B. gibberish
C. elaborate
D. majestic
Answer: B. gibberish

17) Choose the most suitable determiner for the given sentence:
She didn’t like ———– of the desserts.
A. any
B. much
C. a little
D. more
Answer: A. any

18) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given sentence
A country that is extremely nationalistic is ———– nationalistic.
A. per–
B. corp–
C. ultra–
D. tri-
Answer: C. ultra–

19) Choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence:
Rajiv: I am afraid I’m not quite ready.
Ram: Never mind. I ——-wait for you.
A. can’t
B. should
C. will
D. needn’t
Answer: C. will

20) Out of the following options, identify a compound sentence.
A. Sky was clear and the stars were shinning in the sky.
B. There was a wonderful breeze.
C. The moon shone in the dim light.
D. Casting its shadows in the jungle.
Answer: A. Sky was clear and the stars were shinning in the sky.

विभाग-३ गणित

21) दोन भावांच्या वर्तमान वयामधील गुणोत्तर 1:2 आहे आणि 5 वर्षांपूर्वी, हे गुणोत्तर 1:3 होते. 5 वर्षांनंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर काय असेल?
A.1:4
B.2:3
C.3:5
D.5: 6
Answer: C.3:5

22) एका वस्तूची खरेदी किंमत आणि चिन्हांकित किंमत यांमधील गुणोत्तर 2:3 आहे आणि त्यांच्या नफ्याची टक्केवारी आणि सूटीची टक्केवारी यांचे गुणोत्तर 3:2 आहे. सूटीची टक्केवारी काय आहे?
A.18.58%
B.20.25%
C.16.66%
D.22.13%
Answer: C.16.66%

23) वडील आणि त्यांच्या मुलाच्या वयांची बेरीज 45 आहे. पाच वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयांचा गुणाकार 34 होता. मुलगा आणि वडील यांचे वय अनुक्रमे किती आहे?
A.6 & 39
B. 7 & 38
C.9 & 36
D.11 & 34
Answer: A.6 & 39

24) एका वस्तूची 2120 रुपयांना विक्री करून कमवलेल्या नफ्याची टक्केवारी ही 1520 रुपयांना त्याच वस्तूची विक्री करून झालेल्या तोट्याच्या टक्केवारी इतकीच आहे. 25% नफा मिळवण्यासाठी वस्तूची किती रुपयांना विक्री केली जावी?
A. 2275 रु.
B. 2100 रु.
C. 2650 रु.
D. 2400 रु.
Answer: A. 2275 रु.

25) खालील मांडणीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खालील प्रश्नाचे उत्तर द्या:
M4ETB@U8@N#WFIV72AH3Y556K
वरील मांडणीमध्ये अशा किती संख्या आहेत, ज्यांपैकी प्रत्येकाच्या आधी व्यंजन आहे पण लगेच नंतर व्यंजन नाही?
A. एक
B. दोन
C. तीन
D. तीनपेक्षा जास्त
Answer: C. तीन

26) खाली दिलेल्या श्रृंखलेमध्ये अंकांचा एक विशिष्ट क्रम दिलेला आहे. त्यानुसार चुकीचा क्रम ओळखा:
7, 16, 27, 40, 56
A.7
B.16
C.27
D.56
Answer: D.56

27) सरासरी काढा. 95, 85, 67, 55, 82 & 48
A.87
B.98
C.72
D.70
Answer: C.72

28) 2250 रुपयांची अंकित किंमत असलेल्या टेबलावर 30% ची सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली. टेबलाची विक्री किंमत काय असेल?
A. 1475 रुपये
B. 1520 रुपये
C. 1575 रुपये
D. 1625 रुपये
Answer: C. 1575 रुपये

29) जेथे MALAYALAM ची पुनरावृत्ती झाली आहे अशा MALAYALAMMALAYALAMMALAYALAM…क्रमाचे 2017 वे अक्षर ——— हे आहे.
A.M
B.A
C.L
D.Y
Answer: A.M

30) एका द्रावणात दूध आणि पाण्याचे प्रमाण अनुक्रमे 5.3 इतके होते. त्या द्रावणात जर 5 लिटर दूध आणखी मिसळले तर हे प्रमाण 7:3 इतके होते. तर नव्या द्रावणात दुधाचे प्रमाण किती असेल?
A. 12.5 लिटर
B. 15 लिटर
C. 17.5 लिटर
D. 20 लिटर
Answer: C. 17.5 लिटर

विभाग-४ सामान्य विज्ञान व सामान्य ज्ञान

31) गरोदर मातेच्या वजनात एका महिन्यामध्ये 3 कि.ग्रॅ. पेक्षा जास्त वाढ होत असल्यास या आजाराचे लक्षण मानले जाते?
A. मधुमेह, हृदयविकार, तीव्र रक्तक्षय
B. प्रीएक्लॅपसिया, जुळीगर्भधारणा, मधुमेह
C. मधुमेह, उच्च रक्तदाब
D. यापैकी नाही
Answer: B. प्रीएक्लॅपसिया, जुळीगर्भधारणा, मधुमेह

32) कीटकजन्य आजारामध्ये ————– या आजाराचा समावेश होत नाही?
A. हिवताप
B. रिकेटाशिअल ताप (स्क्रबटायफस)
C. चिकनगुनिया
D. स्वाईन फ्लू
Answer: D. स्वाईन फ्लू

33) गर्भवती मातेला रक्तक्षय प्रतिबंधक गोळ्यांचा उपचार सामान्यतः ———आठवड्यापासून सुरू करावा?
A. 09 ते 10
B. 10 ते 11
C. 14 ते 16
D. यापैकी नाही
Answer: C. 14 ते 16

34) मेंदूचे प्रामुख्याने हे तीन भाग आहेत?
A. अग्रप्रमस्तिष्क, मध्यमेंदू, मस्तिष्कपुच्छ
B. मज्जारज्जू, मध्यवर्ती चेतासंस्था, चेतातंतू
C. चेतापेशी, मस्तिष्कपुच्छ, अग्रप्रमस्तिष्क
D. यापैकी नाही.
Answer: A. अग्रप्रमस्तिष्क, मध्यमेंदू, मस्तिष्कपुच्छ

35) निकटदृष्टिता या दृष्टिदोषात ————- भिंगाचा चष्मा वापरावा लागतो?
A. बहिर्वक्र
B. अंतर्वक्र
C. काचगोलक
D. यापैकी नाही
Answer: B. अंतर्वक्र

36) दूषित पाणी पिल्याने होणाऱ्या रोगांचा अचूक पर्याय निवडा?’
A.विषमज्वर, आमांश
B. कॉलरा, हिपॅटायटिस-ब प्रकारची कावीळ
C. विषमज्वर व घटसर्प
D. विषमज्वर व डांग्या खोकला
Answer: A.विषमज्वर, आमांश

37) पुढीलपैकी ———- जीवनसत्व हाडांच्या बळकटीसाठी महत्त्वाचे आहे.
A. के
B. इ
C. क
D.ड
Answer: D.ड

38) स्निग्ध पदार्थाचा प्रमुख स्रोत ———- आहे.
A. तांदूळ, गहू, मका
B. शेंगदाणे, वनस्पती तूप,
C. अक्रोड, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ
D. यापैकी नाही.
Answer: B. शेंगदाणे, वनस्पती तूप,

39) ———-या खनिजाच्या कमतरतेमुळे अॅनिमिया होतो.
A. पोटॅशियम
B. कॅल्शियम
C. लोह
D. सोडियम
Answer: C. लोह

40) मलेरिया आजारावर ———- हे प्रभावी औषध आहे.
A. क्लोरोक्विन
B. टेट्रासायक्लिन
C. नायट्रोग्लिसरीन
D. यापैकी नाही
Answer: A. क्लोरोक्विन


♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Previous Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

🔎जिल्हा नुसार जाहिराती📲

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

🎓शिक्षणानुसार जाहिराती💼

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT