Pashusavardhan Vibhag Bharti Practice Paper 02 : वरिष्ठ लिपिक सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक – ०२

Pashusavardhan Vibhag Bharti Practice Paper 02 |Animal Husbandry Department Practice paper 02 | AHD Maharashtra Practice Papers

नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने ४४६ पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपिक ,लघुलेखक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदांची सरळसेवा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार व बदलत्या परीक्षा पद्धतीनुसार वरिष्ठ लिपिक (Senior Clerk) सराव प्रश्नपत्रिका सुरु करत आहोत. यामध्ये आपण मराठी,इंग्रजी,गणित व सामान्य ज्ञान या विषयांची प्रत्येकी १० सराव प्रश्न घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया…………

वरिष्ठ लिपिक (Senior Clerk) सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक – ०२

विभाग-१ मराठी

1) खालीलपैकी विरुध्दार्थी शब्दाची चुकीची जोडी ओळखा.
A. सुज्ञ x अज्ञ
B. शत्रू x अरी
C. सुलक्षणी x कुलक्षण
D. सुंदर x कुरूप
Answer: B. शत्रू x अरी

2) सोहान शाळेत जात होता. या वाक्यातील काळ ओळखा.
A. साधा भूतकाळ
B. रीती भूतकाळ
C. चालू भूतकाळ
D. पूर्ण भूतकाळ
Answer: C. चालू भूतकाळ

3) खालीलपैकी वाक्प्रचार आणि त्याचा अर्थाची योग्य जोडी ओळखा.
A. धिंडवडे निघणे = सतत यशस्वी होणे
B. आटापिटा करणे = पराभव स्वीकारणे
C. माया पातळ होणे = प्रेम कमी होणे

D. वाऱ्यावर सोडणे = पळून जाणे
Answer: C. माया पातळ होणे = प्रेम कमी होणे

4) पुढील शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द निवडा. कोणत्याही परिस्थितीत ज्याची बुद्धी स्थिर राहते, तो
A. अष्टावधानी
B. स्थितप्रज्ञ
C. प्रज्ञावंत
D. बुद्धिप्रामाण्यवादी
Answer: B. स्थितप्रज्ञ

5) खालील शब्दाचा समास समास प्रकार ओळखा. मोगलमराठे
A. कर्मधारय
B. इतरेतरद्वंद्व
C. तत्पुरुष
D. अव्ययीभाव
Answer: B. इतरेतर द्वंद्व

6) प्रश्नातील वाक्यात रिकामी जागा भरण्यास सर्वांत योग्य शब्द निवडा. गरीब परिस्थितीत शाळेतील विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले यश निश्चितच ———– आहे.
A. वागवारस
B. वाडकरी
C. वाखाणण्याजोगे
D. वाताहत
Answer: C. वाखाणण्याजोगे

7) मना सज्जना तू कडेनेच जावे न होऊन कोणासही दुखवावे. या वाक्यातील वृत्त ओळखा.

A. भुजंगप्रयात
B. वसंततिलका
C. पादाकुलक
D. ओवी
Answer: A. भुजंगप्रयात

8) प्रश्नात दिलेल्या वाक्प्रचाराचा योग्य वापर असलेले वाक्य पर्यायामधून ओळखा. अग्निदिव्य करणे
A. होळीच्या दिवशी लाकडे जाळून लोक अग्निदिव्य करतात.
B. भूक लागली की पोट भरण्याचे अग्निदिव्य केले जाते.
C. वचन पाळण्यासाठी प्रभुरामचंद्रांना चौदा वर्षे वनवास भोगून अग्निदिव्य करावे लागले.
D. भटजींनी पूजा सांगताना होमहवन करून घरात अग्निदिव्य केले.
Answer: C. वचन पाळण्यासाठी प्रभुरामचंद्रांना चौदा वर्षे वनवास भोगून अग्निदिव्य करावे लागले.

9) खालीलपैकी विरुध्दार्थी शब्दाची बरोबर जोडी ओळखा.
A. नदी x सरिता
B. नमस्कार x वंदन
C. नवरा x पती
D. उदय x अस्त
Answer: D. उदय x अस्त

10) पुढील म्हण पूर्ण करण्यासाठी योग्य पर्याय निवडा.
देव देते नि ———
A. दैत्य
B. कष्ट
C. कर्म
D. दिवा
Answer: C. कर्म

विभाग-२ इंग्रजी

11) Identify the figure of speech in the following sentence:
India is a melting pot of culture.
A. Apostrophe
B. Simile
C. Metaphor
D. Oxymoron
Answer: C. Metaphor

12) Pick the Synonym for the word
Fury
A. Indignation
B. Calm
C. Praise
D. Help
Answer: A. Indignation

13) Find the meaning of the highlighted word in the sentence:
He was trying to banish all feelings of guilt
A. Eliminate
B. Accept
C. Include
D. Admit
Answer: A. Eliminate

14) Pick the right meaning of the highlighted word in the sentence:
In order to thwart the advancing enemy troops, the captain ordered the explosives team to destroy the bridge
A. To hate something a lot
B. To stop something from happening
C. To be happy for something to happen
D. To help in making something happen
Answer: B. To stop something from happening

15) Pick the Synonym for the word:
Eradicate
A. Eliminate
B. Disapprove
C. Wasteful
D. Spread
Answer: A. Eliminate

16) Find the meaning of the highlighted word in the sentence:
Of the two, the latter is far better than the former.
A. Earlier
B. Second
C. Superior
D. Prominent
Answer: B. Second

17) Choose the most appropriate usage to fill in the blank in the given sentence:
If ———– is low, they will cancel the class.
A. enrolling
B. enrollee
C. enrollment
D. enrolled
Answer: C. enrollment

18) Choose the option that best expresses the meaning of the highlighted idiom/phrase:
The thief took to his heels as soon as he saw the police.
A. hurt him self
B. argued with policemen
C. stopped stealing
D. ran away
Answer: D. ran away

19) Choose the appropriate preposition for the given sentence:
The ball fell —–the pond as Amala missed flinging it ———- Shashi.
A.in, at
B. into, to
C. on, after
D. into, for
Answer: B. into, to

20) Choose the option that has the correct spelling.
A. Admirel
B. Admiral
C. Admeral
D. Admirle
Answer: B. Admiral

विभाग-३ गणित

21) आज वडिल आणि मुलाच्या वयांचे संबंधित गुणोत्तर 7:3 आहे. 5 वर्षांनंतर हे गुणोत्तर अनुक्रमे 2:1 होईल. मुलाच्या जन्माच्या वेळी वडिलांचे वय काय असेल?
A. 18 वर्ष
B. 24 वर्ष
C. 22 वर्ष
D. 20 वर्ष
Answer: D. 20 वर्ष

22) ——– च्या 20%, 46 असतात.
A. 230
B.225
C.232
D.235
Answer: A. 230

23) सुलतानने 2,000 रुपयांची एक वस्तू विकत घेतली. त्याला जर 20% नफा मिळवायचा असेल तर त्याने ती कोणत्या किमतीला विकली पाहिजे?
A. 2,100 रुपये
B. 2,200 रुपये
C. 2,300 रुपये
D. 2,400 रुपये
Answer: D. 2,400 रुपये

24) सबिता 30 किमी अंतरावर असलेल्या पिंकींच्या घराच्या दिशेने ताशी 10 किमी वेगाने रेसिंग सायकल चालवत जाते. घराकडे परतत असताना ती ताशी 15 किमी वेगाने सायकल चालवते. तिचा सरासरी वेग किती आहे?
A. ताशी 12 किमी.
B. ताशी 15 किमी.

C. ताशी 20 किमी.
D. ताशी 25 किमी.
Answer: A. ताशी 12 किमी

25) जर एक खेळ जिंकण्याची संभाव्यता 0.76 आहे. तर खेळ हरण्याची संभाव्यता काय आहे?
A. 1
B.0.42
C.0.34
D.0.24
Answer: D.0.24

26) रिकाम्या जागी योग्य संख्या निवडून मालिका पूर्ण करा:
1,9, 17, 33, ——, 73,97
A.50
B.49
C.45
D.60
Answer: B.49

27) गोविंद 45 वर्षांचा आणि गोपाळ 65 वर्षांचा आहे. किती वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयांचे गुणोत्तर अनुक्रमे 3:5 होते?
A. 15 वर्ष
B. 20 वर्ष
C. 37 वर्ष
D. 5 वर्ष
Answer: A. 15 वर्ष

 

28) जर IJKLMNO चा सांकेतिक शब्द ACTVSRX असा बनवला जात असेल तर MILLION चा सांकेतिक शब्द कसा बनवला जाईल?
A.STAATXR
B.SAVVAXR
C.SATTARC
D.SAVVARX
Answer: B.SAVVAXR

29) एका ताज्या फळात 62% पाणी तर सुकवलेल्या फळात 24% पाणी समाविष्ट असतं. तर 100 किलो ताज्या फळापासून किती सुकवलेली फळे मिळतील?
A. 40 किलो
B.45 किलो
C.48 किलो
D. 50 किलो
Answer: D.50 किलो

30) अ, ब आणि क ह्या तीन विद्यार्थ्यांची सरासरी उंची 148 सेंमी आहे. जर अ आणि ब ची सरासरी उंची 142 सेमी असेल तसेच ब आणि क ची सरासरी उंची 145 सेमी असेल तर ब ची उंची आहे
A. 130 सेमी
B. 140 सेंमी
C. 150 सेमी
D. 144 सेमी
Answer: A. 130 सेमी

विभाग-४ सामान्य ज्ञान

31) दिल्लीतील वीरभूमी भारताच्या कोणत्या पंतप्रधानांना समर्पित केलेले स्मारक आहे?
A. राजीव गांधी
B. इंदिरा गांधी
C. लाल बहादुर शास्त्री
D. जवाहरलाल नेहरू
Answer: A. राजीव गांधी

32) संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष —- होते.
A. बी. एन. राव
B. जवाहरलाल नेहरू
C. बी. आर. आंबेडकर
D. सच्चिदानंद सिन्हा
Answer: C. बी. आर. आंबेडकर

33) खालीलपैकी कोणाला “भारतीय नाइटिंगेल” म्हटले जाते?
A. मीरा बाई
B. सरोजिनी नायडू
C. डॉ. एनी बेझंट
D. वंदना शिवा
Answer: B. सरोजिनी नायडू

34) सायबेरियन क्रेन भारतातील पुढीलपैकी कोणत्या उद्यानात/ अभयारण्यात स्थलांतर करित होता?
A. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
B. वेदांर्तगत पक्षी अभयारण्य
C. गिर वन्यजीव अभ्यारण्य
D. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
Answer: A. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

35) “महाराष्ट्र केसरी क्रीडा स्पर्धा” ——– शी संबंधित आहे.
A. बॉक्सिंग
B. कुस्ती
C. कबड्डी
D. खो-खो
Answer: B. कुस्ती

36) नरेंद्र नाथ दत्त है ———- मूळ नाव आहे.
A. स्वामी विवेकानंद
B. रामकृष्ण परमहंस
C. राजा राम मोहन राप
D. रवींद्रनाथ टागोर
Answer: A. स्वामी विवेकानंद

37) पर्यावरणाशी संबंधित खालीलपैकी कोणती आंतरराष्ट्रीय संस्था जैवविविधता हॉटस्पॉटस घोषित करते?
A. वर्ल्ड वाइल्डलाईफ फंड (WWF)
B. आय. पु. सी. एन. (IUCN)
C. कॉन्झव्र्हेशन इंटरनॅशनल (CI)
D. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

Answer: C. कॉन्झव्र्हेशन इंटरनॅशनल (CI)

38) पृथ्वीवरील वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण खालीलपैकी किती टक्के आहे?
A.0.32
B.0.23
C.0.04
D.0.02
Answer: C.0.04

39) केंद्रीय माहिती आयोग (सीआपसी) हे केंद्र सरकारद्वारे, ———— च्या अंतर्गत स्थापित करण्यात
आला आहे.
A. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2006
B. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005
C. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2002
D. केंद्रीय माहिती आयोग कायदा, 2008
Answer: B. माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005

40) वैद्यकीय तापमापी ————— हे मोजण्यासाठी वापरतात
A. वातावरणीय तापमान
B. मानवी शरीराचे तापमान
C. रुग्णालयाचे तापमान
D. प्रयोगशाळेचे तापमान
Answer: B. मानवी शरीराचे तापमान♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Previous Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

🔎जिल्हा नुसार जाहिराती📲

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

🎓शिक्षणानुसार जाहिराती💼

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT