Home / Question Papers / MSRTC Question Paper Set 1

MSRTC Question Paper Set 1

१. खालीलपैकी………हा शब्दालंकार आहे

(१ ) यमक

(२ ) उपमा

(३ ) उत्प्रेक्षा

(४ ) यापैकी नाही

Ans:-(१ ) यमक

२. गटात न वसणारा सामासिक शब्द ओलखा

(१) तोंडपाड़

(२ ) क्रीड़ांगन

(३) शेतकरी

(४ ) आजन्म

Ans:-(४ ) आजन्म

३.  उपरा हे आत्मचरित्र कोणी लिहिले ?

(१ ) विनोबा भावे

(२ ) लक्ष्मण माने

(३ ) ह.ना आपटे

(४ ) पांडुरंग साने

Ans:-(२ ) लक्ष्मण माने

४. नीलकंठ है सामासिक शब्द कोणत्या समसाचे उदाहरण आहे।

(१ ) अव्ययीभाब समास

(२ ) दंद समास

(३ ) तत्पुरुस समास

(४ ) विभक्ति बहुब्रीहि समास

Ans:-(४ ) विभक्ति बहुब्रीहि समास

५. गटात न वसनारा शब्द ओलखा

(१ ) आणि

(२ ) वर

(३ ) व

(४ ) म्हणून

Ans:-(२ ) वर

 1. 6. न + उमजे या शब्दांचा संधि पुढीलप्रमाणे होती

(१ ) नउमजे

(२) नुमजे

(३ ) नूमजे

(४) नेउमजे

Ans:-(३ ) नूमजे

७.  माझे पुस्तक – विशेनाचा प्रकार ओलखा

(१ ) गुणवाचक

(२ ) संख्यावाचक

(३ ) अनिश्चित

(४ ) सर्वेनमिक

Ans:-(४ ) सर्वेनमिक

८. चंद्रोदय है शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

(१) व्यचनसंधि

(२ ) स्वरसंधी

(३ ) विसगे संधी

(४ ) यापैकी नाही

Ans:-(२ ) स्वरसंधी

९. गटात न बसणारा शब्द ओलखा

(१ ) वेली

(२ ) झाड

(३ ) तरु

(४ ) बृक्ष

Ans:-(१ ) वेली

१०. पल्ला गाठने – या वाक्प्रचारचा अर्थ काय ?

(१ ) अंतर ठेवणे

(२ ) नीलकंठ

(३ ) यथाशक्ति

(४ ) पंचपल्लै

Ans:-(४ ) पंचपल्लै

११. खालीलपैकी अप्ययीभाव समचाये उदाहरण ोल्लेखा

(१ ) नाहीसा

(२ ) एकेक

(३)  साजेसा

(४ ) नदित

Ans:-(२ ) एकेक

१२.  खालीलपैकी शुद्ध शब्द ोल्लेखा

(१ ) माहत्मा

(२ ) महात्मा

(३ ) माहत्मा

(४ ) महात्मा

Ans:- (२ ) महात्मा

१३. एरंडाचे गुन्हाल्ल है विनोदी कथासंग्रह कोणाचा?

(१) ची. वी.  जोशी

(२) पु.ल. देशपांडे

(३) नारायण सुवे

(४) प्र.के. अत्रे

Ans:-(१) ची. वी.  जोशी

 

 1. Complete the following series each of which follows a certain pattern. 
  1. 3, 12, 27, 48, 75, 108, ?.
  (a) 162

(b) 183

(c) 192

(d) 147

Answ:- (d) 147

 

 1. 49, 121, 169, 289, ?. 
  (a) 361

(b) 529

(c) 400

(d) 441

(Ans : a)

16. a_ccabc_a_cc_bcc
(a) c b c b

(b) b c b a

(c) b a c b

(d) b b c c

(Ans : b)

17. _cbacb_dbad_adc_.
(a) d a c b

(b) b c a a

(c) c c a a

(d) c b d d

(Ans : a)

18.. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, ?. 
(a) 36

(b) 30

(c) 32

(d) 40

(Ans : c)

 1. 24 : 36 :: ? : 72 
  (a) 48

(b) 60

(c) 56

(d) 40

(Ans : a)

 

 1. If 59 is added to a square of a number. the result is 900. What is the number? 
  (a) 30

(b) 28

(c) 29

(d) 27

(Ans : c)

Check Also

MPSC Departmental Examination for Backward Class wing Officers of social welfare Department 2019 Question Paper

MPSC Departmental Examination for Backward Class wing Officers of social welfare Department 2019 Question Paper …

MPSC Departmental Examination for Forest Officers 2019 Question Paper

MPSC Departmental Examination for Forest Officers 2019 Question Paper MPSC Question Paper (Departmental Examination for …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *