MSRTC Question Paper Set 1

१. खालीलपैकी………हा शब्दालंकार आहे

(१ ) यमक

(२ ) उपमा

(३ ) उत्प्रेक्षा

(४ ) यापैकी नाही

Ans:-(१ ) यमक

२. गटात न वसणारा सामासिक शब्द ओलखा

(१) तोंडपाड़

(२ ) क्रीड़ांगन

(३) शेतकरी

(४ ) आजन्म

Ans:-(४ ) आजन्म

३.  उपरा हे आत्मचरित्र कोणी लिहिले ?

(१ ) विनोबा भावे

(२ ) लक्ष्मण माने

(३ ) ह.ना आपटे

(४ ) पांडुरंग साने

Ans:-(२ ) लक्ष्मण माने

४. नीलकंठ है सामासिक शब्द कोणत्या समसाचे उदाहरण आहे।

(१ ) अव्ययीभाब समास

(२ ) दंद समास

(३ ) तत्पुरुस समास

(४ ) विभक्ति बहुब्रीहि समास

Ans:-(४ ) विभक्ति बहुब्रीहि समास

५. गटात न वसनारा शब्द ओलखा

(१ ) आणि

(२ ) वर

(३ ) व

(४ ) म्हणून

Ans:-(२ ) वर

 1. 6. न + उमजे या शब्दांचा संधि पुढीलप्रमाणे होती

(१ ) नउमजे

(२) नुमजे

(३ ) नूमजे

(४) नेउमजे

Ans:-(३ ) नूमजे

७.  माझे पुस्तक – विशेनाचा प्रकार ओलखा

(१ ) गुणवाचक

(२ ) संख्यावाचक

(३ ) अनिश्चित

(४ ) सर्वेनमिक

Ans:-(४ ) सर्वेनमिक

८. चंद्रोदय है शब्द कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

(१) व्यचनसंधि

(२ ) स्वरसंधी

(३ ) विसगे संधी

(४ ) यापैकी नाही

Ans:-(२ ) स्वरसंधी

९. गटात न बसणारा शब्द ओलखा

(१ ) वेली

(२ ) झाड

(३ ) तरु

(४ ) बृक्ष

Ans:-(१ ) वेली

१०. पल्ला गाठने – या वाक्प्रचारचा अर्थ काय ?

(१ ) अंतर ठेवणे

(२ ) नीलकंठ

(३ ) यथाशक्ति

(४ ) पंचपल्लै

Ans:-(४ ) पंचपल्लै

११. खालीलपैकी अप्ययीभाव समचाये उदाहरण ोल्लेखा

(१ ) नाहीसा

(२ ) एकेक

(३)  साजेसा

(४ ) नदित

Ans:-(२ ) एकेक

१२.  खालीलपैकी शुद्ध शब्द ोल्लेखा

(१ ) माहत्मा

(२ ) महात्मा

(३ ) माहत्मा

(४ ) महात्मा

Ans:- (२ ) महात्मा

१३. एरंडाचे गुन्हाल्ल है विनोदी कथासंग्रह कोणाचा?

(१) ची. वी.  जोशी

(२) पु.ल. देशपांडे

(३) नारायण सुवे

(४) प्र.के. अत्रे

Ans:-(१) ची. वी.  जोशी

 

 1. Complete the following series each of which follows a certain pattern. 
  1. 3, 12, 27, 48, 75, 108, ?.
  (a) 162

(b) 183

(c) 192

(d) 147

Answ:- (d) 147

 

 1. 49, 121, 169, 289, ?. 
  (a) 361

(b) 529

(c) 400

(d) 441

(Ans : a)

16. a_ccabc_a_cc_bcc
(a) c b c b

(b) b c b a

(c) b a c b

(d) b b c c

(Ans : b)

17. _cbacb_dbad_adc_.
(a) d a c b

(b) b c a a

(c) c c a a

(d) c b d d

(Ans : a)

18.. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, ?. 
(a) 36

(b) 30

(c) 32

(d) 40

(Ans : c)

 1. 24 : 36 :: ? : 72 
  (a) 48

(b) 60

(c) 56

(d) 40

(Ans : a)

 

 1. If 59 is added to a square of a number. the result is 900. What is the number? 
  (a) 30

(b) 28

(c) 29

(d) 27

(Ans : c)