Talathi Practice Paper 29 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक २९

Talathi Practice Paper 29 | Talathi Practice Question Paper Set 29

तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक २९

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केल्यानुसार तलाठी भरती प्रक्रिया लवकरच चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार व बदलत्या परीक्षा पद्धतीनुसार तलाठी सराव प्रश्नपत्रिका सुरु करत आहोत. यामध्ये आपण मराठी,इंग्रजी,गणित व सामान्य ज्ञान या विषयांची प्रत्येकी १० सराव प्रश्न घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया…………

विभाग-मराठी

1) खालील शब्दाचा समास / समास प्रकार ओळखा.

गुरुसेवा

(A) नत्र तत्पुरुष

(B) मध्यमपदलोपी

(C) अव्ययीभाव

(D) षष्ठी तत्पुरुष

Answer: (D) षष्ठी तत्पुरुष

2) प्रश्नात दिलेल्या वाक्प्रचाराचा योग्य वापर असलेले वाक्य पर्यायांमधून ओळखा. आबादानी होणे

(A) सद्भाऊंना कामावरून काढून टाकल्याने त्यांच्या घरी आबादानी झाली.

(B) अचानक आलेल्या संकटाने सगळीकडे आबादानी झाली.

(C) तान्हे बाळ रडल्यावर घरात आबादानी होते.

(D) शेतात पीक पूर्ण आले की शेतकऱ्याच्या घरात आबादानी होते.

Answer: (D) शेतात पीक पूर्ण आले की शेतकऱ्याच्या घरात आबादानी होते.

3) खालील शब्दाचा समास समास प्रकार ओळखा. कांदेबटाटे

(A) कर्मधारय

(B) तत्पुरुष

(C) इतरेतरद्वंद्व

(D) बहुव्रीहि

Answer: (C) इतरेतर द्वंद्व

4) पुढील विधानाला जी म्हण योग्य असेल असा पर्याय ओळखा:

एका सुप्रसिद्ध नटीच्या आईने मुलाखतीत सांगितले की तिच्या मुलीला एक वर्षाची असल्यापासून अभिनय करण्याची आवड होती. म्हणतात ना ———–

(A) मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात

(B) करावे तसे भरावे

(C) काही सोन्याचा गुण, काही सवयीचा गुण

(D) मनी वसे ते स्वप्नी दिसे

Answer: (A) मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात

5) त-भ-ज-ज-ग-ग हे कोणत्या वृत्ताचे गण आहेत?

(A) अभंग

(B) भुजंगप्रयात

(C) पादाकुलक

(D) वसंततिलका

Answer: (D) वसंततिलका

6) ‘अनास्था’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.

(A) आसक्ती

(B) पर्वा

(C) आवश्यक

(D) बेसावध

Answer: (B) पर्वा

7) खालीलपैकी व्याकरणाच्या दृष्टीने अशुद्ध शब्द लेखन असलेला शब्द ओळखा.

(A) पंचतारांकित

(B) उपनिषद

(C) गुरूकिल्ली

(D) धीरगंभीर

Answer: (C) गुरूकिल्ली

8) खालीलपैकी विरुद्धार्थी शब्दाची बरोबर जोडी ओळखा.

(A) दिवस x वार

(B) दूध x पेय

(C) उपकार x अपकार

(D) देऊळ x मंदिर

Answer: (C) उपकार x अपकार

9) कित्येक या शब्दाचा खालीलपैकी योग्य संधी विग्रह ओळखा.

(A) किती + एक

(B) कित्येक

(C) किती + ऐक

(D) कि + एक

Answer: (A) किती + एक

10) बोध खलास न रुचे अहिमुखी दुग्ध होय गरल। ह्या पंक्तिमधील अलंकार ओळखा.

(A) अर्थान्तरन्यास

(B) भ्रांतिमान

(C) व्यतिरेक

(D) अनन्वय

Answer: (A) अर्थान्तरन्यास

विभाग-२ इंग्रजी

11) Pick the right meaning of the highlighted word in the sentence:

Although their small island was untouched the trees and jungle beyond were decimate(d)

(A) When something subsides

(B) Creation of something

(C) To be destroyed by something

(D) Something which is created by being patched up

Answer: (C) To be destroyed by something

12) Identify the figure of speech in the following sentence:

He is a shining star.

(A) Personification

(B) Metaphor

(C) Apostrophe

(D) Euphemism

Answer: (B) Metaphor

13) Find the meaning of the highlighted word in the sentence:

Last year the company seemed invincible but in recent weeks has begun to have problems.

(A) Breakable

(B) Vulnerable

(C) Beatable

(D) Indomitable

Answer: (D) Indomitable

14) Pick the correct meaning of the highlighted idiom or phrase from the following:

He held back the main information about the robbery from the police.

(A) Not share

(B) Refuse to give

(C) To hesitate to proceed

(D) Forget to give

Answer: (A) Not share

15) Identify the word that’s closest in meaning to the word:

Obscure

(A) Crystal

(B) Eternal

(C) Unclear

(D) Unwell

Answer: (C) Unclear

16) Pick the Synonym for the word: Rebuke

(A) Admonish

(B) Approve

(C) Tribute

(D) Acclaim

Answer: (A) Admonish

17) Identify the figure of speech in the following sentence:

Oh Christmas tree, how beautifully decorated you are.

(A) Personification

(B) Simile

(C) Apostrophe

(D) Euphemism

Answer: (C) Apostrophe

18) Pick the right idiom which fits into the sentence: His words should always be taken

(A) In cold blood

(B) With a grain of salt

(C) On the cards

(D) Like a rolling stone

Answer: (B) With a grain of salt

19) Identify the figure of speech in the following sentence:

Let out a silent scream when I the dog almost jumped on me

(A) Personification

(B) Euphemism

(C) Oxymoron

(D) Metaphor

Answer: (C) Oxymoron

20) Pick the correct meaning of the highlighted idiom or phrase from the following:

He is hoping against hope to get promoted this year.

(A) Have hope when there are less chances

(B) Not be too positive about something or someone

(C) Betting on hard work

(D) Hoping to be lucky

Answer: A Have hope when there are less chances.

विभाग-३ गणित

21) 15/25 + 0.75 – 5/40=7

(A)1.225

(B)0.875

(C) 1.425

(D)1.45

Answer: (A)1.225

22) DC=43, BALL=2133, HAVE = 8145, MADE=?

(A)311315

(B)41135

(C)4145

(D)41414

Answer: (C)4145

23) मालिकेतील रिकामी जागा भरा A, B, D, G, —, P, V

(A)E

(B)K

(C)F

(D)H

Answer: (B)K

24) जर $ आहे आणि @ आहे तर खालीलपैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता

(A)55 $ 22 @ 75 $ 42 @ 12 @ 23 $45 $ 27

(B)228 $ 27 @ 25 $ 32 @ 221 $ 204 @ 44 @ 37

(C)79 $ 42 $215 $ 42 $ 31 @ 203 $ 45 $ 27

(D)38 @ 207 @ 25 @ 32 @ 21 $ 204 $ 244 @ 7

Answer: (A)55 $ 22 @ 75 $ 42 @ 12 @ 23 $45 $ 27

25) खालील पर्यायांपैकी दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कोण आहे?

(A) 350 चे 70%

(B) 1300 चा 1/4

(C)0.35 x 900

(D) 700 चा 2/5

Answer: (C)0.35 x 900

26) जर HB = 6, NG = 7 तर SZ =?

(A)-7

(B)7

(C)6

(D)-6

Answer: (A)-7

27) 9.75 + 5.75 +3.95 – (9.25-5.50-4.75) =

(A)20

(B)20.6

(C)20.45

(D)20.1

Answer: (C)20.45

28) X चे पूर्व दिशेला तोंड आहे. तो 45 अंश डावीकडे वळतो. मग तो 75 अंश उजवीकडे वळतो. मग तो 180 अंश वळतो. मग तो 15 अंश उजवीकडे वळतो. शेवटी तो डावीकडे 45 अंश वळतो. आता तो कोणत्या दिशेला तोंड करून उभा आहे?

(A) दक्षिण

(B) उत्तर

(C) पश्चिम

(D) पूर्व

Answer: (C) पश्चिम

29) 3.50 +2.55+ 4.75 – (3.25-6.55 +4.75) =

(A)9.45

(B)9.35

(C)8.95

(D)8.85

Answer: (B)9.35

30) एक माणूस त्याच्या घरापासून पूर्व दिशेने 10.5 कि.मी.

मग तो डावीकडे वळतो आणि 5 कि.मी. चालतो.

मग तो उजवीकडे वळतो आणि 7 कि.मी. चालतो.

मग तो उजवीकडे वळतो आणि 4 कि.मी. चालतो.

मग तो उजवीकडे वळतो आणि 1 कि.मी. चालतो.

मग तो उजवीकडे वळतो आणि 3 कि.मी. चालतो.

मग तो डावीकडे वळतो आणि 4 कि.मी. चालतो.

मग तो डावीकडे वळतो आणि 1 कि.मी. चालतो. तो त्याच्या घरापासून किती दूर आहे?

(A) 2.5 कि.मी.

(B)3.5 कि.मी.

(C) 1.5 कि.मी.

(D)3 कि.मी.

Answer: (B)3.5 कि.मी.

विभाग-४ सामान्य ज्ञान

31) लोकसभेत एका वर्षात किती सत्र आयोजित केले जातात?

(A)4 सत्र

(B)3 सत्र

(C)5 सत्र

(D) 2 सत्र

Answer: (B) 3. सत्र

32) 1950 मध्ये भारतात वन महोत्सवाची सुरवात कोणी केली होती?

(A) कोटा शिवराम कारन्त

(B) कन्हैयालाल. एम. मुंशी

(C) सुंदरलाल बहुगुणा

(D) भगत पुरण सिंह

Answer: (B) कन्हैयालाल. एम. मुंशी

33) ‘वैगई नदी कोणत्या राज्यातून वाहते?

(A) तमिळनाडु

(B) राजस्थान

(C) जम्मू-काश्मीर

(D) उत्तराखंड

Answer: (A) तमिळनाडु

34) पुढीलपैकी कोणते राज्य दख्खन पठारात आहे?

(A) झारखंड

(B) पश्चिम बंगाल

(C) कर्नाटक

(D) तमिळनाडु

Answer: (C) कर्नाटक

35) मुंबईतील पहिली कापूस गिरणी कोणी स्थापन केली?

(A) मफतलाल

(B) जमशेदजी टाटा

(C) कावसजी नानाभाई दावर

(D) के. जी. एन. डाबर

Answer: (C) कावसजी नानाभाई दावर

36) नालंदा विद्यापीठातील शिक्षण ———– यावर आधारित आहे.

(A) शिख धर्म

(B) जैन धर्म

(C) वैष्णव धर्म

(D) बौद्ध धर्म

Answer: (D) बौद्ध धर्म

37) राष्ट्रीय प्राणी अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (The National Bureau of Animal Genetic Resources) चे मुख्यालय ——- येथे आहे.

(A) कर्नाल

(B) मुंबई

(C) नवी दिल्ली

(D) जयपूर

Answer: (A) कर्नाल

38) कोणत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘संविधानाच्या मुलभूत संरचनेची संकल्पना विकसित केली?

(A) गोलक नाथ प्रकरण

(B) शंकरी प्रसाद प्रकरण

(C) मिनर्वा मिल्स प्रकरण

(D) केशवानंद भारती प्रकरण

Answer: (D) केशवानंद भारती प्रकरण

39) भारत हा खालीलपैकी कोणत्या वर्षी जागतिक पर्यावरण दिवसाचा जागतिक यजमान होता?

(A)2011

(B)2017

(C)2019

(D)2010

Answer: (A)2011

40) विक्रम साराभाई यांना ———- चे भारताचे जनक मानले जाते.

(A) भौतिकशास्त्र

(B) पत्रकारिता

(C) भूगोल

(D) अंतराळ कार्यक्रम

Answer: (D) अंतराळ कार्यक्रम


 

♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti 2023.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

जिल्हा नुसार जाहिराती

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

शिक्षणानुसार जाहिराती

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT