Talathi Practice Paper 05 : तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ५

Talathi Practice Paper 05 | Talathi Practice Question Paper Set 05

नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल मंत्रालयाने घोषित केल्यानुसार १५ मार्च २०२३ पासून तलाठी भरती प्रक्रिया चालू होणार आहे. त्यासाठी आपण नवीन अभ्यासक्रमानुसार व बदलत्या परीक्षा पद्धतीनुसार तलाठी सराव प्रश्नपत्रिका सुरु करत आहोत. यामध्ये आपण मराठी,इंग्रजी,गणित व सामान्य ज्ञान या विषयांची प्रत्येकी १० सराव प्रश्न घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया…………

तलाठी भरती सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक ५

विभाग १ मराठी

1) एकाच अर्थाचा फारसी व मराठी शब्द एकत्र येऊन बनलेला वेगळा सामासिक शब्द खालीलपैकी कोणता आहे?
A. कागदपत्र
B. किडुकमिठूक
C. चिल्लीपिल्ली
D. आरमार
Answer: A. कागदपत्र

2) खालीलपैकी कोणत्या शब्दाला उपसर्ग लागलेला नाही?
A. आक्रमण
B. अनुकरण
C. आनंदित
D. अभिनन्दन
Answer: C. आनंदित

3) हातावर तुरी देणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ-
A. चोरी करणे
B. तूर देणे.
C. तुरीची डाळ देणे.
D. फसवून पळून जाणे

Answer: D. फसवून पळून जाणे.

4) कांचन व हेम हे कोणत्या शब्दाचे समानार्थी शब्द आहेत?
A. कनक
B. ललना
C. सविता
D. दुहिता
Answer: A. कनक

5) मी शाळेतून आत्ताच आलो. या वाक्यातील कर्ता ओळखा.
A. मी
B. शाळेतून
C. आताच
D. आलो
Answer: A. मी

6) रोहित अगदी गुळाचा गणपती आहे. अधोरेखित आलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय ?
A. हुशार
B. लबाड
C. मंदबुद्धी
D. यापैकी नाही
Answer: C. मंदबुद्धी

7) तो चित्र काढतो. या वाक्यातील कर्ता ओळखा.
A. तो
B. अभ्यास
C. करतो
D. अभ्यास करतो
Answer: A. तो

8) खालीलपैकी कोणते नऊ रस किंवा भावनिक प्रतिसादांपैकी एक नाही?
A. हास्य
B. रुद्र
C. वीर
D. आनंद
Answer: D. आनंद

9) काखेत कळसा नि गावाला वळसा या म्हणीचा अर्थ –
A. हरवलेली वस्तू जवळ असतानाही इतरत्र शोधत राहणे.
B. कळसाला नमस्कार करणे.
C. गावात दवंडी पिटणे.
D. काही गोष्टी कळशीत लपवणे
Answer: A. हरवलेली वस्तू जवळ असतानाही इतरत्र शोधत राहणे.

10) पाणी पडणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ
A. पाण्याने धुणे.
B. पाणी सोडणे
C. पाऊस पडणे.
D. एखादी गोष्ट फुकट जाणे.
Answer: D. एखादी गोष्ट फुकट जाणे.

विभाग-२ इंग्रजी

11) Choose the option that has all words spelt correctly:
A. librery dictionary, necessary
B library dictionary, necesary
C. library, dictionary, neccessary
D. library. dictionary, necessary
Answer: D. library,dictionary, necessary

12) Transform the following sentences as directed: know the tall man. (change into a complex sentence)
A. l know the man he is tall.
B. I know the man who is tall
C. The tall man I know him
D. The tall man know.
Answer: B.I know the man who is tall

13) Out of the following options, choose the sentence that is punctuated correctly

A. And, to my great surprise, I found myself in Geneva
B. “And, to my great surpnset found myself in Geneva
C. “And, to my great surprise, I found myself in Geneva.”
D.”And, to my great surprise I found myself in Geneva,
Answer: C.”And, to my great surprise, I found myself in Geneva. ”

14) Choose the option with the appropriate suffix to complete the given sentence:

The evolu———- of man———began with the origin of monkeys.
A. -ve, -hood
B-ness, -liness
C-tion, -kind
D.-tionary, -age
Answer: C.-tion, -kind

15) Choose the correct form of expression to complete the given sentence
————- is a word that cannot compare to ———–
A. Brave, weak
B. Braveness, weakness’
C. Bravery, weakness
D. Bravado, weakness
Answer: C. Bravery, weakness

16) Choose the correct form of adjective for the given sentence:
Vaccination is the most ———– way to prevent infection.
A. best
B. good
C. better
D.effective
Answer: D.effective

17) Out of the following options, identify a simple sentence.
A. Creams can make our skin smoother.
B. People start new business if they don’t get jobs.
C. It was a do or die situation for our soldiers.
D. The cows will come home when it gets dark.
Answer. A. Creams can make our skin smoother.

18) Choose the appropriate option with the correct punctuation marks for the given sentence:
Oh my god forgot to bring my lunch box today
A.Oh my God! forgot to bring my lunch box today
B.Oh my God; forgot to bring my lunch box today
C.Oh my God! forgot to bring my lunch box today.
D.Oh my God, forgot to bring my lunch box today.
Answer: C.Oh my God! forgot to bring my lunch box today.

19) Choose the appropriate articles for the given sentence:
Varanasi is —– town in ——- Uttar Pradesh on ——— Ganges.
A. a, no article, the
B. the, the, no article
C. a, the, the
D. the, no article, the
Answer: A.a, no article, the

20) Which of the following options best combines the two given sentences?
I drop this glass. It will break.
A.I drop this glass but it will break.
B.I drop this glass yet it will break.
C.Dropping this glass, it will break
D.If I drop this glass, it will break.
Answer: D.If I drop this glass, it will break.

विभाग-३ सामान्य ज्ञान

21) महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम, 2015 चे कोणते कलम न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रास अडथळा करते?
A. 23
B.24
C.25
D.26
Answer: D.26

22) महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम 2015 च्या कोणत्या कलमाअंतर्गत नियुक्त अधिका- याने लोकसेवा अधिकार प्राप्त करण्याचा अर्ज किती कालावधीमध्ये निकालात काढला जाईल नमूद करायला हवे?
A.5
B.6
C.7
D.8
Answer: A.5

23) (आरटीआय) माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जन माहिती अधिकाऱ्याला जास्तीत जास्त किती दंड केला जाऊ शकतो?
A. 10,000 रुपये
B.25, 000 रुपये
C. 15,000 रुपये
D.5, 000 रुपये
Answer: B.25, 000 रुपये

24) भूकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या साधनाचा वापर केला जातो?
A. सेमोग्राफ
B. बैरोमीटर
C. ऐनेमोमीटर
D. इलेक्ट्रोस्कोप
Answer. A. सेमोग्राफ

25) उत्तर प्रदेशामधील कविता राऊत या खालीलपैकी कोणत्या वर्षी अर्जुन पुरस्काराच्या विजेत्या बनल्या होत्या?
A. 2011
B. 2012
C. 2017
D 2014
Answer: B. 2012

26) माहिती मिळवण्याची विनंती करणारा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या माहिती किती दिवसांच्या आत जन
अधिकायाने, तो अर्ज निकालात काढणे आवश्यक आहे.
A.90
B.60
C.30
D. 15
Answer: C.30

27) ख्यातनाम मराठी लेखक कविता महाजन यांचे 51 वयामध्ये निधन झाले. त्यांनी —— मध्ये साहित्य अकादमी भाषांतर पुरस्कार जिंकला होता.
A. 2011
B.2012
C.2013
D.2014
Answer. A. 2011

28) पुर्वीच्या काळी खानदेश प्रदेशाचा उल्लेख——-असा केला जात होता?
A. बदामी
B. पंचैरी
C. रसिका
D. कलाक्षा
Answer: C. रसिका

29) भारताच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा राज्य सभेद्वारे गैरवर्तणूकीसाठी महाभियोग लावला असलेली कोणती व्यक्ती न्यायाधीश बनली?
A. व्ही रामस्वामी
B. जे. बी. पारडीवाला
C. सौमित्र सेन
D.पी. डी. दिनकरन
Answer: C. सौमित्र सेन

30) पोवाडा हा महाराष्ट्रामधील —— चा प्रकार आहे.
A. नृत्य
B. पाकशैली
C. पोशाख
D. संगीत
Answer: A. नृत्य

विभाग-४ गणित

31) एका परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्याता 20% गुण मिळाले आणि तो 30 गुणांनी नापास झाला. दुसऱ्या विद्यार्थ्यांत 32% गुण मिळाले पण त्याला किमान उत्तीर्ण होण्याच्या किमान गुणापेक्षा 42 गुण अधिक मिळाले उत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी काढा?
A. 20%
B.30%
C.28%
D.22%
Answer: A.25%

32) रिटाने 7 रुपये प्रति किलो या दराने 150 किग्रॅ गव्हाची खरेदी केली. तिने 10% दराने 50 किग्रॅ गव्हाची विक्री केली. एकूण सौधावर 12% नफा मिठीने किती दर/कि गव्हाची विक्री करावी?
A. 7.91 रुपये
B.7.81 रुपये
C.7.71 रुपये
D.7.61 रुपये
Answer A. 7.91 रुपये

33) दोन संख्या 34 या गुणोत्तरात आहेत आणि त्यांच्या लसावि व मसावि चा गुणाकार 10800 आहे. त्या संख्यांची बेरीज आहे?
A.210
B. 180
C.240
D.225
Answer: D.225

34) सरासरी काढा. 98, 73, 87,97,85,82
A.87
B.75
C.98
D.84
Answer: A.87

35) अमित एक काम 12 तासांमध्ये पूर्ण करतो आणि बाला ते काम 18 तासांमध्ये पूर्ण करतो. अमित काम सुरू करतो आणि 4 तासांनी बाळाही काम करू लागतो. सुरूवातीपासून शेवट होईपर्यंत किती तासांमध्ये काम पूर्ण होईल?
A.8 तास
B.8.5 तास
C.8.8 तास
D.9.5 तास
Answer: C.8.8 तास

36) एक दुकानदार विक्री किमतीवर 30% सूट देतो. नंतर त्याने नव्या किमतीवर आणखी 20% सूट दिली. मुळ विक्री किमतीवर किती सूट देण्यात आली?
A.44%
B.50%
C 56%
D.60%
Answer. A.44%

37) लिना आणि मिना या एकमेकीकडे पाठ करून एका ठिकाणी उभ्या आहेत. मिना सरळ 6 मिटर चालली आणि मग डावीकडे वळली आणि मग आणखी 8 मीटर चालली. लिना पुढे पूर्वेकडे 4 मी चालती. मग ती डावीकडे वळली आणि मी चालली पुन्हा डावीकडे वळली आणि 4 मीटर चालली आणि मग पुन्हा डावीकडे मी चालली मिना ही लिनापासून किती दूर आहे आणि कोणत्या दिशेम आहे?
A.5 मी. उत्तर-पश्चिम
B. 10 मी. उत्तर
C.8 मी. दक्षिण-पूर्व
D. 10 मी. दक्षिण-पश्चिम
Answer: D. 10 मी. दक्षिण-पश्चिम

38) पाँल एका मिनिटामध्ये 30 शब्द टाईप करू शकतो. 10.5 मिनिटामध्ये तो किती शब्द टाईप करू शकतो?
A315
B.316
C.320
D.305
Answer: A.315

39) दोन संख्यामध्ये 26 चे अंतर आहे आणि एक संख्या दुसरीच्या तिप्पट आहे. तर त्या दोन संख्यांची बेरीज काढा.
A.18
B.30
C.65
D. 52
Answer: D.52

40) खाली दिलेल्या मालिकेमध्ये अंकांचा एक विशिष्ट क्रम दिलेला आहे. त्यानुसार चुकीचा क्रम ओळखा:
66, 36, 18, 9, 12, 2
A.18
B.9
C.3
D.12
Answer: B.9


 

♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti 2023.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

जिल्हा नुसार जाहिराती

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

शिक्षणानुसार जाहिराती

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT