GK Quiz on Maharashtra Economic Survey 2022-23 | महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षणावरील सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा

300 GK Quiz on Maharashtra Economic Survey 2022-23 | महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२-२३

GK Quiz on Maharashtra Economic Survey 2022-23 : Government of Maharashtra has recently released Economic Survey of Maharashtra 2022-23 in its official portal mahades.maharashtra.gov.in. Take a look at the questions important for MPSC Exam 2023 point of view and go through each explanation.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३ PDF Download Link: Click Here

GK Quiz on Maharashtra Economic Survey 2022-23

General Knowledge Quiz on Maharashtra Economic Survey 2022 – 23. महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23 GK Question and Answer

(Q1) महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत २०२२-२३ मध्ये किती वाढ अपेक्षित आहे ?
(A) ६.८ %
(B) ७ %
(C) ६.५ %
(D) ७.८ %
Ans-(A) ६.८ %

(Q२) महाराष्ट्र राज्याचे १००० पुरुषामागे स्त्रियांचे प्रमाण किती आहे ?
(A) ९८०
(B) ९२९
(C) ९५०
(D) ८९०
Ans-(B) ९२९

(Q३) महाराष्ट्रात नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण किती आहे ?
(A) ५० %
(B) ४४ %
(C) ४५.५ %
(D) ५५ %
Ans-(C) ४५.५ %

(Q४) सन २०२२-२३ मध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रात किती वाढ अपेक्षित आहे ?
(A) ११ %
(B) १२ %
(C) ९ %
(D) १०.२ %
Ans-(D) १०.२ %

(Q५) सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याचे दरडोई उत्पन्न किती अपेक्षित आहे ?
(A) २,४२,२४७ ₹
(B) २,३४,४५० ₹
(C) २,५६,६७८ ₹
(D) ३,४५,७६८ ₹
Ans-(A) २,४२,२४७ ₹

(Q६) अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २०२२-२३ मध्ये राजकोशीय तुटीचे प्रमाण किती आहे ?
(A) ३ %
(B) २.५ %
(C) २ %
(D) ४ %
Ans-(B) २.५ %

(Q७) सेंद्रिय शेती उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात किती हिस्सा आहे ?
(A) १२ %
(B) २३ %
(C) २० %
(D) १५ %
Ans-(C) २० %

(Q८) मार्च २०२२ अखेर महाराष्ट्र राज्याचे वनक्षेत्र भौगोलिक क्षेत्राच्या किती टक्के होते ?
(A) २३ %
(B) १८ %
C) २४ %
D) २०.१ %
Ans-(D) २०.१ %

(Q९) २०२२-२३ करिता सेवा क्षेत्रात किती वाढ अपेक्षित आहे ?
(A) ६.४ %
(B) ६ %
(C) ७ %
(D) ७.५ %
Ans-(A) ६.४ %

(Q१०) एप्रिल २०२२ ते डिसेंबर २०२२ च्या कालावधीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाकरिता ग्राहक किंमत निर्देशांक किती होता ?
(A) ३४५
(B) ३४९
(C) ३४८
(D) ३६५
Ans-(B) ३४९

(Q११) महाराष्ट्र राज्याच्या महसूली जमेमध्ये २०२२-२३ मध्ये किती वाढ अपेक्षित आहे ?
(A) ११.४ %
(B) १२ %
(C) १०.५ %
(D) १३.५ %
Ans-(A) ११.४ %

(Q१२) सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण खर्चात महसूली खर्चाचा हिस्सा किती अपेक्षित आहे ?
(A) ७७ %
(B) ७८.० %
(C) ७९ %
(D) ८० %
Ans-(B) ७८.० %

(Q१३) सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण खर्चात भांडवली खर्चाचा हिस्सा किती अपेक्षित आहे ?
(A) २३.० %
(B) २१.० %
(C) २३.० %
(D) २४.० %
Ans-(C) २२.० %

(Q१४) महाराष्ट्र राज्याने स्थापन केलेल्या ५ व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ किती आहे ?
(A) २०२२ ते २०२७
(B) २०२० ते २०२५
(C) २०२० ते २०२४
(D) २०२१ ते २०२५
Ans-(B) २०२० ते २०२५

(Q१५) ३१ मार्च २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे कर्ज ठेवी प्रमाण किती होते ?
(A) ९०.९ %
(B) ८०.९ %
(C) ८८ %
(D) ९०.५ %
Ans-(A) ९०.९ %

(Q१६) महाराष्ट्रात आयुर्विमा क्षेत्रात किती कंपन्या कार्यरत आहेत ?
(A) १५
(B) १७
(C) १४
(D) २०
Ans-(C) १४

(Q१७) महाराष्ट्राच्या कृषी व संलग्न कार्य क्षेत्राचा एकूण राज्य मूल्य वृद्धीत सरासरी किती हिस्सा आहे ?
(A) १३.२ %
(B) १२.१ %
(C) १० %
(D) ११ %
Ans-(B) १२.१ %

(Q१८) महाराष्ट्र राज्यात एकूण क्षेत्राच्या निव्वळ पेरणी क्षेत्र किती आहे ?
(A) ४५%
(B) ५४%
(C) ६०%
(D) ६५%
Ans-(B) ५४%

(Q१९) महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये एकूण सरासरीच्या किती पाऊस झाला ?
(A) १२९.८ %
(B) ११२.९ %
(C) ११९.९ %
(D) १२३.५ %
Ans-(C) ११९.८ %

(Q२०) महाराष्ट्र राज्यात २०२२-२३ मध्ये खरीप हंगामात किती क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली ?
(A) १५७.९७ लाख हे.
(B) १५० लाख हे.
(C) १४३.७ लाख हे.
(D) १६७.५ लाख हे.
Ans-(A) १५७.९७ लाख हे.

(Q२१) महाराष्ट्रात २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने किती किसान क्रेडिट कार्ड चे वाटप केले ?
(A) ३० लाख
(B) २९.८९ लाख
(C) ३१ लाख
(D) ३०.६५ लाख
Ans-(B) २९.८९ लाख

(Q२२) महाराष्ट्र राज्यामध्ये किती कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत ?
(A) ३००
(B) ३४०
(C) ३०६
(D) ३५६
Ans-(C) ३०६

(Q२३) महाराष्ट्रात अटल भुजल योजना किती जिल्ह्यात राबविण्यात येते ?
(A) १३
(B) १४
(C) १२
(D) १५
Ans-(A) १३

(Q२४) पशुगणनेत महाराष्ट्र राज्य ३.३१ कोटी पशुधनात देशात कितव्या क्रमांकावर आहे ?
(A) पहिल्या
(B) दुसऱ्या
(C) सातव्या
(D) तिसऱ्या
Ans-(C) सातव्या

(Q२५) महाराष्ट्रात सागरी मासेमारी योग्य क्षेत्र किती आहे ?
(A) १.१२ लाख चौ.किमी.
(B) १.२३ लाख चौ किमी
(C) १.१४ लाख चौ किमी
(D) १.२० लाख चौ किमी
Ans-(A) १.१२ लाख चौ किमी

(Q२६) महाराष्ट्र राज्यात माहिती तंत्रज्ञान संकुले किती कार्यरत आहेत ?
(A) ३८
(B) ३४
(C) ३७
(D) ३९
Ans-(C) ३७

(Q२७) भारत पर्यटन सांख्यिकी अहवाल २०२२ नुसार देशांतर्गत पर्यटनात महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक आहे ?
(A) प्रथम
(B) द्वितीय
(C) तृतीय
(D) पाचवा
Ans-(D) पाचवा

(Q२८) महाराष्ट्र राज्यात ३१मार्च २०२२ पर्यंत किती नोंदणीकृत सहकारी साखर कारखाने आहेत ?
(A) १७५
(B) १८०
(C) १६०
(D) १५५
Ans-(A) १७५

(Q२९) ३१ मार्च २०२२ पर्यंत राज्यातील विजनिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता किती आहे ?
(A) ३४,४५६ MW
(B) ३७,३४८ MW
(C) ३०,४५७ MW
(D) ४०,६५७ MW
Ans-(B) ३७,३४८ MW

(Q३०) महाराष्ट्र राज्यात विजेचा अद्योगिक क्षेत्रात किती प्रमाणात वापर होतो ?
(A) ३५.६ %
(B) ३६.७ %
(C) ४०.५ %
(D) ३८.५ %
Ans-(D) ३८.५ %

(Q३१) महाराष्ट्रात एकूण किती लहान बंदरे आहेत ?
(A) ४५
(B) ४८
(C) ४०
(D) ५०
Ans-(B) ४८

(Q३२) महाराष्ट्र राज्यात एकूण किती विमानतळे कार्यान्वित आहेत ?
(A) १२
(B) ११
(C) १३
(D) १०
Ans-(C) १३

(Q३३) महाराष्ट्रात महिलांना समुपदेशन करण्यासाठी किती सखी वन स्टॉप सेंटर आहेत ?
(A) ३५
(B) ३७
(C) ३८
(D) ३९
Ans-(B) ३७

(Q३४) महराष्ट्रात सन २०२२-२३ मध्ये किती हेक्टर फलोत्पादन क्षेत्र आहे ?
(A) २३.६७ लाख हे.
(B) २४.५० लाख हे.
(C) ३४ लाख हे.
(D) २३.४६ लाख हे.
Ans-(D) २३.४६ लाख हे.

(Q३५) राष्ट्रीय कृषी बाजार (इ.नाम) मध्ये महाराष्ट्रतील किती बाजार समित्या समाविष्ट आहेत ?
(A) ११८
(B) १२०
(C) ११५
(D) ११०
Ans-(A) ११८


300 GK Quiz on Maharashtra Economic Survey 2021-22

General Knowledge Quiz on Maharashtra Economic Survey 2021 – 22. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2021-22 GK Question and Answer total 300.

MCQs- (Answer Sheet Will Coming Soon)

(1) How many percent the state economy of India is increased during the 2021 – 22 estimation?

Option:

(A)9%

(B) 11.1%

(C) 8.9%

(D) 12.1%

 

(2) During the 2021-22, economy of the “Agriculture and allied activities “sector is increased by…..

Option:

(A) 4.4%

(B) 5.2%

(C) 3.2%

(D) 6.1%

 

(3)During the 2021-22,economyof Industry sector in India is increased by….. %and economy of service sector in India is increased by….. %

Option:

(A) 10.5%, 12.2%

(B) 11%, 10%

(C) 11.9%, 13.5%

(D) 9.1%,13.5%

 

(4)Whatis  the estimation cost of “Mumbai Trans Harbour Link” project?

Option:

(A) 18,000 crore

(B) 12,230 crore

(C) 17,200 crore

(D) 17,843 crore

 

(5) As per the Population Census 2011,what was the  population of the Maharashtra?

Option:

(A) 10.24 crore

(B) 9.3 crore

(C) 11.24 crore

(D) 8.2 crore

 

(6)As per the 2011 population census, what was the average household size in the Maharashtra?

Option:

(A) 3.6

(B) 4.6

(C) 2.3

(D) 5.1

 

(7) How many percent Literacy rate of the Maharashtra has increased, As per 2011 census?

Option:

(A) 80%

(B) 73.2%

(C) 60.1%

(D) 82.3%

 

(8) As per 1991 census, what was the Child Sex Ratio for the age group0-6 years in the Maharashtra State?

Option:

(A) 946

(B) 845

(C) 597

(D) 679

 

(9)As per 2011 census, what was the child sex ratio for the age group 0-6 years in the Maharashtra?

Option:

(A) 870

(B) 894

(C) 750

(D) 673

 

(10)What was the percentage of urban Population in the Maharashtra State, As per 1961 population census?

Option:

(A) 25.3%

(B) 28.2%

(C) 26.1%

(D) 29.1%

 

(11)What was the growth rate of urban population of the Maharashtra State and All-India, As per the 2001-2011 census?

Option:

(A) 23.6%, 31.8%

(B) 23.6%, 30.1%

(C) 22.1%, 20.4%

(D) 18.9%,20.1%

 

(12)What was the Growth rate of urban population of Maharashtra as per the 1951-1961 census?

Option:

(A) 21.3

(B) 20.1

(C) 18.5

(D) 15.3

 

(13) What was the decadal growth rate ot urban population of Maharashtra as per the 1961-1971 census?

Option:

(A) 49.5

(B) 40.7

(C) 41.1

(D) 43.5

 

(14) What was the decadal growth rate ot urban population of Maharashtra and All India as per the 1971-1981 census?

Option:

(A) 41.1, 40.0

(B) 38.3, 42.1

(C) 40.0, 46.1

(D) 42.3, 45.5

 

(15)What was the decadal growth rate ot urban population of Maharashtra and All India as per the 1981-1991?

Option:

(A) 32.5,31.1

(B) 38.9,35.3

(C) 37.1,32.2

(D) 35.6,33.1

 

(16)What was the average decadal growth rate ot urban population of Maharashtra and All India as per the 1991-2001 census?

Option:

(A)34.6, 32.6

(B) 32.3, 31.2

(C)33.1,23.1

(D) 30.1,31.2

 

(17)As per Census 1961, what was the population of scheduled castes in the State Maharashtra comparedto the total percent of All India?

Option:

(A) 5.6 %

(B) 4.5%

(C) 6.5%

(D) 6.2%

 

(18)what was the slum population in the Maharashtra state, As per the 2001 census?

Option:

(A) 1.12 crore

(B) 1.00 crore

(C) 2.1 crore

(D) 2.4 crore

 

(19)what was the slum population in the All India level, As per the 2001 census? 

Option:

(A) 3.4 crore

(B) 4.26 crore

(C) 2.45 crore

(D) 4.10 crore

 

(20) What was the average size of the slum household both at the  Maharashtra State and All-India?

Option:

(A) 4.7

(B) 4.5

(C) 4.2

(D) 4.0

 

(21)How many percent of Proportion of slum population to total urban population in 2001?

Option:

(A) 26.1

(B) 27.3

(C) 24.5

(D) 29.1

 

(22) How many percent of Proportion of slum population to total urban population in 2011?

Option:

(A) 25.2

(B) 28.1

(C) 26.1

(D) 23.3

 

(23) What was Proportion of the scheduled tribe Population (per cent) in 2001?

Option:

(A) 2.4

(B) 2.5

(C) 2.1

(D) 2.0

 

(25) What was Proportion of the scheduled tribe Population (per cent), As per 2011 census?

Option:

(A) 3.1

(B) 4.1

(C) 5.3

(D) 5.8

 

(26) What was the availability of source of drinking water within the premises and outside the premises as per 2001 census? (per cent)

Option:

(A) 50.1, 40.1

(B) 53.4, 46.6

(C) 52.1, 44.1

(D) 51.0,43.4

 

 

 

(27) What was the availability of source of drinking water within the premises and outside the premises as per 2011 census? (per cent)

Option:

(A) 59.4, 40.6

(B) 55.3,42.7

(C) 52.1,44.2

(D) 55.2,43.1

 

(28)As per 1961 Census, what was the population Density in the Maharashtra state?

Option:

(A) 129 per sq km

(B) 128 per sq km

(C) 126 per sq km

(D) 123 per sq km

 

(29) As per Census 1961,what was the proportion of workers in the total population of Maharashtra?

Option:

(A) 47.9%

(B) 41.2%

(C) 43.3%

(D) 30.4%

 

(30)As per 1961 census, the proportion of workers in rural areas (52.4 per cent) was higher than that in urban?

Option:

(A) True

(B) False

 

(31)Gross State Domestic Product is a micro-economic indicator which helps in management of state finances and formulation of policies.

Option:

(A) True

(B) False

 

(32)As per the advance estimates of 2021-22, what is the real GSDP is expected to increases?

Option:

(A) 11.1%

(B) 12.1%

(C) 13.1%

(D) 10.1%

 

(33) What is the real GSVA of ‘Agriculture & allied activities’ sector is expected to increase, as per 2021-22 census?

Option:

(A)  4.4 per cent.

(B) 3.5 per cent.

(C) 2.5 per cent.

(D) 5.1 per cent.

 

(34)How many percentthe real GSVA of the ‘Crops’ sector is expected to increase?

Option:

(A)  3.0

(B) 2.3

(C) 4.5

(D) 1.5

 

(35) How many percent the ‘Manufacturing’ and ‘Construction’ sectors are expected to increases in 2021-22?

Option:

(A) 9.5% and 17.4%

(B) 8.5% and 16.2%

(C) 7.5% and 15.5%

(D) 5.6% and 18.3%

 

(36) As per 2021-22 census, ‘Services’ sector is expected to grow at 13.5 per cent.

Option:

(A) True

(B) False

 

(37)As per the 2021 – 22 census the ‘Forestry & Logging’ sector is expected to increase by………

Option:

(A) 2.0 %

(B) 3.1%

(C) 2.9%

(D) 4.5%

 

(38)As per the 2021 – 22 census, The real GSVA of ‘Fishing & Aquaculture’ sector is expected to grow by6.4 per cent.

Option:

(A) True

(B) False

 

(39) During 2020-21, how many percent the real GSVA of ‘Industry’ sector is expected to grown?

Option:

(A) 10.0 %

(B) 9.1%

(C) 8.1%

(D) 8.5%

 

(40)During the 2021-22,The real GSVA of ‘Manufacturing’ sector is expected to grow by …….

Option:

(A) 12.1 %

(B) 14.2%

(C) 13.3%

(D) 11.2%

 

(41) How many percent the real GSVA of ‘Construction’ sector is expected to increases?

Option:

(A) 10.1%

(B) 9.5%

(C) 8.5%

(D) 11.0%

 

(42)Distribution of rice to establishments holding ration card in 2019-20 is….

Options:

(A) 7.40

(B) (B) 5.20

(C) 4.60

(D) 5.87

 

(43)Distribution of rice to establishments holding ration card in 2020-21 is….

Options:

(A) 0.68

(B)  0.08

(C) 4.25

(D) 0.96

 

(44)Distribution of rice to establishments holding ration card in 2021-22 is….

Options:

(A) 0.79

(B)  0.78

(C) 0.08

(D) 0.95

 

(45)During 2020-21, how many lakh quintal foodgrains procured?

Options:

(A) 203.61

(B) 706.7

(C) 564.67

(D) 303.16

 

(46)During 2020-21, an amount Of ` 3,830.61 crore has been paid online To………lakh farmer’s.

Options: 

(A) 7.5

(B) 3.8

(C) 4.9

(D) 6.5

 

(47)Procurement of paddy in year 2019-20 is…….

Options: 

(A) 1542.9

(B) 1621.62

(C)  1785.98

(D) 1742.59

 

(48)Procurement of paddy in year 2020-21 is…….

Options: 

(A) 1899.04

(B) 1965.8

(C) 2256.9

(D) 1485.32

 

(49)Procurement of paddy in year 2021-22 is…….

Options: 

(A) 6076.5

(B) 5012.92

(C)  1085.25

(D) 3021.08

 

(50)Distribution of Sugar to FPS in year 2019-20 is……

Options: 

(A) 0.65

(B)  0.75

(C) 0.25

(D) 0.85

 

(51) Distribution of Sugar to FPS in year 2020-21  is……

Options:

(A) 0.36

(B)  0.56

(C) 0.96

(D) 0.46

 

(52) Distribution of Sugar to FPS in year 2021-22  is……

Options: 

(A) 0.19

(B)  0.29

(C) 0.39

(D) 0.40

 

(53) Distribution of kerosene to FPS in year 2019-20 is……

Options: 

(A) 0.69

(B)  0.35

(C) 0.98

(D) 0.44

 

(54) Distribution of kerosene to FPS in year 2020-21 is……

Option:

(A) 0.55

(B) 0.54

(C) 0.66

(D) 0.25

 

(55) Distribution of kerosene to FPS in year 2019-20 is……

Options: 

(A) 0.23

(B) 0.13

(C) 0.9

(D) 0.11

 

(56) There are……….kerosene License holders in the State.

Options: 

(A) 51741

(B) 41258

(C) 32145

(D) 61741

 

(57) How many wholesalers kerosene license holders in the State?

Options: 

(A) 559

(B) 426

(C) 245

(D) 669

 

(58) How many semi wholesalers’ kerosene license holders in the State?

Options: 

(A) 1425

(B) 1537

(C)  1365

(D) 1254

 

(59) How many retailers kerosene license holders in the State?

Options: 

(A) 98665

(B) 14455

(C) 15245

(D) 59535

 

(60)Upto December, 2021 GoM has 1,161 godownsHaving total capacity of………… lakh MT.

Options: 

(A) 8.08 lakh MT

(B)  9.08 lakh MT

(C)  7.08 lakh MT

(D) 5.08 lakh MT

 

(61)Upto September, 2021 administrative approval is given for construction of 307 godowns of total capacity ……… lakh MT. 

Options: 

(A) 5.54 lakh MT

(B)  8.96 lakh MT

(C) 7.52 lakh MT

(D) 4.48 lakh MT

 

(62) What is the average share of the State Maharashtra to All-India nominal GDP (base year 2011-12) for 2011-12 To 2020-21?

Option:

(A) 13.2%

(B) 14.2%

(C) 15.2%

(D) 17.1%

 

(63) What is the cost for estimation for Net State Domestic Product (NSDP) in 2020-21?

Option:

(A) 23,93,953 crore

(B) 20,21,750 crore

(C) 21,34,540 crore

(D) 25,44,560 crore

 

(64) What is the cost of estimation of Per Capita State Income during 2020-21?

Option:

(A) 1,93,121 crore

(B) 2,93,122 crore

(C) 3,80,230 crore

(D) 2,40,440 crore

 

(65)As per the second advance estimates which is release by National Statistical Office (NSO) in 2021-22,what is nominal GDP?

Option:

(A) 3,40,42,570 crore

(B) 2,43,56,270 crore

(C)  2,36,43,875  crore

(D) 4,35,27,450 crore

 

(66) How many percent the real GDP is expected to increase for 2021-22 in state?

Option:

(A) 6.7%

(B) 8.9%

(C) 7.1%

(D) 6.5%

 

(67)According to the United Nation’s ‘World Economic Situation and Prospects 2022’ report, world gross product is expected to increases by…….. In 2022 as against 5.5 percent in 2021.

Option:

(A) 3.4%

(B) 4.0%

(C) 2.3%

(D) 5.1%

 

(68)Estimates of Gross District Value Added (GDV(A) are to be compiled using the ‘Income Originating Approach’ and have inherent limitations.

Option:

(A) True

(B) False

 

(69) What wasmarket price for crops as per NOMINAL GROSS STATE DOMESTIC PRODUCTin 2011-12?

Option:

(A) 1,01,930  crore

(B) 2,03,450 crore

(C) 3,40,420 crore

(D) 5,10,302 crore

 

(70) What was market price for crops as per NOMINAL GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT in 2014-15?

Option:

(A) 1, 15,141 crore

(B) 2,30,120 crore

(C) 3,10,230 crore

(D) 5,11,560 crore

 

(71) What is market price for crops as per NOMINAL GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT in 2020-21?

Option:

(A) 1,91,70 crore

(B) 2,30,670 crore

(C) 3,12,450 crore

(D) 4,13,340 crore

 

(72) What is market price for forestry and lodging as per NOMINAL GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT in 2020-21?

Option:

(A) 42,266 crore

(B) 40,120 crore

(C) 34,240 crore

(D) 41,450 crore

 

(73)What is market price for Fishing and aquaculture as per NOMINAL GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT in 2020-21?

Option:

(A) 6,300 crore

(B) 6000 crore

(C) 5,500 crore

(D) 4,230 crore

 

(74) What is market price for construction as per NOMINAL GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT in 2020-21?

Option:

(A) 1,19,079 crore

(B) 2,20,345 crore

(C) 3,24,300 crore

(D) 1,23, 770 crore

 

(75) What is market price for Railway as per NOMINAL GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT in 2020-21?

Option:

(A) 11,026 crore

(B) 10,026 crore

(C) 9,011 crore

(D) 8,010 crore

 

(76) What is market price for Electricity, Gas and Water Supply, Other Utility Services as per NOMINAL GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT in 2011-12 prices ?

Option:

(A) 21,483 crore

(B) 20,300 crore

(C) 12,400 crore

(D) 19,300 crore

 

(77) What is market price for Communication and Services Related to Broadcasting as per NOMINAL GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT in 2020-21?

Option:

(A) 37,903 crore

(B) 35,805 crore

(C) 32,230 crore

(D) 31,450 crore

 

(78)What is market price for Communication and Services Related to Broadcasting as per NOMINAL GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT in 2019-20?

Option:

(A) 2,93,094 crore

(B) 1,50,091 crore

(C) 3,92,092crore

(D) 4,34,025crore

 

(79) What is price of meal for the poor and needy people in ShivbhojanYojana?

Option:

(A) ₹15 per thali

(B) ₹10 per thali

(C) ₹20 per thali

(D) ₹25 per thali

 

(80)Shivbhojanyojana scheme has been expanded uptotaluka level since 1st April, 2020?

Option:

(A) True

(B) False

 

(81) When was ‘One Nation, One Ration Card’ scheme is being implemented?

Option:

(A) 1 January, 2020

(B) 5 February, 2020

(C) 4 March, 2019

(D) 6 January, 2019

 

(82) How manyRATION CARD HOLDERS in accordancewith 31st December, 2021 in capital of Maharashtra(Mumbai) ?

Option:

(A) 42,41,694

(B) 40,43,690

(C) 41,45,560

(D) 39,45,700

 

(83)How many RATION CARD HOLDERS in accordance with 31st December, 2021 in Thane?

Option:

(A) 2,03,732

(B) 4,500

(C) 1,02,450

(D) 2,00,000

 

(84)How many RATION CARD HOLDERS in accordance with 31st December, 2021 in Nashik?

Option:

(A) 13,84,985

(B) 12,80,800

(C) 11,78,770

(D) 15,67,670

 

(85) How many RATION CARD HOLDERS in accordance with 31st December, 2021 in Dhule?

Option:

(A) 4, 44,914

(B) 5,56,700

(C) 4,00,000

(D) 3,45,700

 

(86) How many RATION CARD HOLDERS in accordance with 31st December, 2021 in Nandurbar?

Option:

(A) 3,52,403

(B) 2,34,500

(C) 1,35,200

(D) 4,12,303

 

(87) How many RATION CARD HOLDERS as per 31st December, 2021 in Jalgaon?

Option:

(A) 10,32,750

(B) 11,34,600

(C) 13,45,670

(D) 9,46,560

 

(88) How many fair price shops are available in capital of Maharashtra (Mumbai) upto December, 2021?

Option:

(A) 4283

(B) 3500

(C) 5500

(D) 4000

 

(89) How many fair price shops are available in Thane ,upto December 2021?

Option:

(A) 593

(B) 450

(C) 670

(D) 550

 

(90) How many fair price shops are available in Nashikupto December, 2021?

Option:

(A) 2,000

(B) 2,605

(C) 3,100

(D) 4,000

 

(91) How many fair price shops are available in Dhuleupto December, 2021?

Option:

(A) 900

(B) 981

(C) 801

(D) 770

 

(92) How many fair price shops are available in Beedupto December, 2021?

Option:

(A) 1, 969

(B) 2,201

(C) 3,400

(D) 6,201

 

(93)How many fair price shops are available in Laturupto December, 2021?

Option:

(A) 1352

(B) 1340

(C) 2201

(D) 1500

 

(94) The estimates at current price are termed as……

Option:

(A) Real

(B) Nominal

(C) Market value

(D) Income method

 

(95)The Estimate at constant price is termed as……..

Option:

(A) Real

(B) Nominal

(C) Market value

(D) Income method

 

(96) What is the Index Number for manufacturing industrygroup OfIndustrialProductionin India in 2021-22?

Option:

(A) 128.5

(B) 123.5

(C) 121.6

(D) 122.2

 

(97) What is the Index Number for Tobacco products Of Industrial Production In India in 2021-22?

Option:

(A) 85.8

(B) 89.2

(C) 80.7

(D) 81.2

 

(98) What is the Index Number for Fabricated metal products,except Machinery and equipment of Industrial Production In India in 2021-22?

Option:

(A) 84.3

(B) 79.0

(C) 78.4

(D) 76.3

 

(99) How many co-operative societies of Apex and central- Agricultural and non- Agricultural credit Societies in 2020-21 in the Maharashtra?

Option:

(A) 35

(B) 33

(C) 32

(D) 30

 

(100)which is the renewable source of energy from the following?

Option:

(A) Wind

(B) Solar

(C) Biomass

  1. E) All of the above

 

(101) what is revenue receipt in budget for year 2021-22?

Option:

(A) 3,68,987 crore

(B) 3,72,987 crore

(C) 3,80,987crore

(D) 3,85,987crore

 

(102) what is revenue expenditure in budget for year 2021-22?

Option:

(A) 3,79,213 crore

(B) 3,85,213 crore

(C) 3,88,213 crore

(D) 3,68,213 crore

 

(103) what is capital receipt in budget for year 2021-22?

Option:

  1. E) 1,15,131 crore
  2. F) 1,20,120 crore
  3. G) 1,25,125 crore
  4. H) 1,10,000 crore

 

(104) what is capital expenditure in budget for year 2021-22?

Option:

(A) 1,00,600 crore

(B) 1,04,878 crore

(C) 1,20,608 crore

(D) 1,08,320crore

 

(105) what is total receipt in budget for year 2021-22?

Option:

(A) 4,60,118 crore

(B) 4,30,118 crore

(C) 3,30,118 crore

(D) 4,84,118 crore

 

(106) what is total expenditure in budget for year 2021-22?

Option:

(A) 3,10,100 crore

(B) 3,80,090 crore

(C) 3,30,118 crore

(D) 4,84,090 crore

 

(107) what is total expenditure in budget for year 2021-22?

Option:

(A) 3,10,100 crore

(B) 3,80,090 crore

(C) 3,30,118 crore

(D) 4,84,090 crore

 

(108) what is fiscal deficit in budget for year 2021-22?

Option:

(A) 66,641 crore

(B) 70,641 crore

(C) 48,320 crore

(D) 62,530 crore

 

(109) what is capital receipt in budget from borrowing and other liabilities for year 2021-22?

Option:

(A) 66,668 crore

(B) 20,120 crore

(C) 25,125 crore

(D) 30, 555 crore

 

(110) out of revenue expenditure in budget for year 2021-22 how much money is going to pensions and Misc. gen. Services?

Option:

(A) 20,841 crore

(B) 27,970 crore

(C) 32,126 crore

(D) 34,7613 crore

 

(111)  out of total revenue receipt in budget for year 2021-22 how much money is received from tax revenue?

Option:

(A) 2,29,491 crore

(B)  2,25,167 crore

(C) 2,18,263 crore

(D)  2,85,534 crore

 

(112) as on 31st March, 2021 how many banking offices of SCBs (about nine per cent of the total banking offices in India) were functioning in the State?

Option:

(A) 13,160

(B) 15,200

(C) 18,160

(D) 22,560

 

(113) out of total 13160 banking offices of SCBs how much percentage offices of total are in rural area?

Option:

(A) 24.2

(B) 34.5

(C) 42.3

(D) 22.5

 

(114) out of total 13160 banking offices of SCBs how much percentage offices of total are in urban area?

Option:

(A) 51.9

(B) 30.5

(C) 45.5

(D) 60.5

 

(115) out of total 13160 banking offices of SCBs how much percentage offices of total are in  semi-urban area?

Option:

(A) 23.9

(B) 33.5

(C) 42.5

(D) 33.9

 

(116) as on 31st March, 2021 the share of Public Sector Banks in the total outstanding credit is

Option:

(A) 55 percentage

(B) 44 percentage

(C) 33 percentage

(D) 22 percentage

 

(117) as on 31st March, 2021 the share of Public Sector Banks in the total outstanding credit is

Option:

(A) 37.4 percentage

(B) 33 percentage

(C) 30.01 percentage

(D) 22 percentage

 

(118) As on 31st March, 2021 the outstanding credit of SCBs in the State in Personal loans category was 21.0 per cent followed by Finance 20.2 per cent and Manufacturing 18.1 per cent. True or false?

Option:

(A) True

(B) False

 

(119) The Reserve Bank of India has given directives to SCBs for providing specified portion of their lending to priority sector. As on 31st March, 2021 how much percentage was outstanding advances in ‘Agriculture & Allied activities’ sector?

Option:

(A) 45.6

(B) 55.5

(C) 49.5

(D) 50

 

(120) The Reserve Bank of India has given directives to SCBs for providing specified portion of their lending to priority sector. As on 31st March, 2021 how much percentage was outstanding advances in ‘MSME’ sector?

Option:

(A) 45.6

(B) 39.2

(C) 52.8

(D) 50

 

(121) Annual credit plan of the State is prepared and monitored by the convener bank of State Level Bankers’ Committee. Which bank is designated as convener bank?

Option:

(A) Bank of maharashtra

(B) Bank of India

(C) Bank of Baroda

(D) State bank of India

 

(122) annual credit plan size for priority sector of the State for 2021-22 is

Option:

(A) 4.61 lakh crore

(B) 6.61 lakh crore

(C) 10.30 lakh crore

(D) 3.31 lakh crore

 

(123) the share of ‘Agriculture & allied activities’ and that of ‘Micro, Small, Medium Enterprises, Khadi& Village Industries’ sector in annual credit plan for 2021-22 was

Option:

(A) 25.8 and 54

(B) 26.5 and 60

(C) 30.5 and65

(D) 25.8 and 70

 

(124) Micro finance provides financial services to unemployed or low-income individuals or groups In addition to the provision of credit, it covers which of the following services?

Option:

(A) Insurance

(B) money transfer

(C) counseling

(D) all of the above

 

(125) expand PMJDY related to financial inclusion

Option:

(A) PradhanMantri Jan DhanYojana

(B) PradhanMantriJivDhyan Yoga

(C) Punjab Mantri Jan DhanYojana

(D) all of the above

 

(126) for financial inclusion Under PMJDY, upto 19th January, 2022 how many accounts were opened in the State?

Option:

(A) 3.11 cr

(B) 5.20 cr

(C) 6.3 cr

(D) 10 cr

 

(127) funding the unfunded is the goal of which of the following scheme in which hassle free loans up to 10 lakh is given to all non-farm micro & small enterprises engaged in income generating activities?

Option:

(A) PMJDY

(B) PMMY( MUDRA scheme)

(C) Both a and b

(D) None of these

 

(128) under PradhanMantri MUDRA scheme (PMMY) amount of Loans under shishu categorized is up to

Option:

(A) 50,000

(B) 60,000

(C) 70,000

(D) 30,000

 

(129) under PradhanMantri MUDRA scheme (PMMY) amount of Loans under kishor categorized is up to

Option:

(A) 5 lakh

(B) 6 lakh

(C) 7 lakh

(D) 4 lakh

 

(130) under PradhanMantri MUDRA scheme (PMMY) amount of Loans under tarun categorized is up to

Option:

(A) 5 lakh

(B) 10 lakh

(C) 12 lakh

(D) 4 lakh

 

(131) The GoI has set up Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) in which year for financing ongoing rural infrastructure projects at low cost to the State governments?

Option:

(A) 1995-96

(B) 1996-97

(C) 1999-2000

(D) 1985-86

 

(132) The GoI has set up Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) for financing ongoing rural infrastructure projects at low cost to the State governments. This fund is managed by

Option:

(A) RBI

(B) NABARD

(C) SIDBI

(D) SBI

 

(133) Scheduled Commercial Banks, both public and private which are unable to meet their targets for priority sector lending are required to deposit the shortfall amount in

Option:

(A) RBI

(B) RIDF of NABARD

(C) SIDBI

(D) NONE OF THESE

 

(134) In March, 2021, XXVIth tranche was launched and loan disbursed under Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) to the State of the amount of

Option:

(A) 350 cr

(B) 250cr

(C) 300cr

(D) 500cr

 

(135) As on 31st March, 2021. The share of paid-up capital of joint stock companies in the State in the total paid-up capital of companies in India was

Option:

(A) 23.7 %

(B) 30.5 %

(C) 50.5 %

(D) None of the above

 

(136) Mutual fund is a mediator that brings together a group of people and invests theirmoney in stocks, bonds and other securities. True or false?

Option:

(A) True

(B) False

 

(137) which of the following is main commodity exchanges functioning in the State to facilitate retail investors?

Option:

(A) MCX

(B) NCDEX

(C) NSE

(D) Both a and b

 

(138) which of the following is the most effective risk management tool which can protect individuals from financial risks arising out of various contingencies?

Option:

(A) Insurance

(B) Stock market

(C) Mutual funds

(D) All of these

 

(139) the percentage share of Life Insurance Corporation (LI(C) in total underwritten business of life insurance in the State during 2020-21 was

Option:

(A) 62.2

(B) 60

(C) 55.5

(D) 68.8

 

(140) how many non-life insurance companies functioning at all-India level?

Option:

(A) 31

(B) 33

(C) 32

(D) 45

 

(141) among all non-life insurance, which of the following insurance reported highest premium collection?

Option:

(A) Health

(B) Crop

(C) Accident

(D) motor

 

(142) major stock exchanges functioning in the State are

Option:

(A) NSE

(B) BSE

(C) MCDCX

(D) None of these

 

(143) The Bombay Stock Exchange Ltd. is one of the oldest exchanges across the world. True or false?

Option:

(A) True

(B) false

 

(144) the market capitalization of equity shares of NSE and BSE available for trading in which market?

Option:

(A) primary market

(B) secondary market

(C) both a and b

 

(145) Average share of Crop sector in Agriculture & allied activities sector of the State is

Option:

(A) 63.7 %

(B) 35.5 %

(C) 50.5 %

(D) None of the above

 

(146) Average share of horticulture sector in Agriculture & allied activities sector of the State is

Option:

(A) 28.0 %

(B) 28.4 %

(C) 25 %

(D) None of the above

 

(147) which portal is used for transferring subsidies & benefits directly into the bank accounts of eligible farmer?

Option:

(A) MahaDBT

(B) eNAM

(C) MAHA-MADAT

(D) ALL OF THESE

 

(148) e-NAM portal is made available to farmers for

Option:

(A) Direct online trading of their farm produce to APMC/mandis.

(B) transferring subsidies & benefits directly into the bank accounts of eligible farmers

(C) increasing farm productivity by accessing relevant information

(D) For assessment of drought situation in the State.

 

(150) MahaDBT portal is used for

Option:

(A) Direct online trading of their farm produce to APMC/mandis.

(B) transferring subsidies & benefits directly into the bank accounts of eligible farmers

(C) increasing farm productivity by accessing relevant information

(D) For assessment of drought situation in the State

 

(151) e-governance system MAHA-MADAT for

Option:

(A) Direct online trading of their farm produce to APMC/mandis.

(B) transferring subsidies & benefits directly into the bank accounts of eligible farmers

(C) increasing farm productivity by accessing relevant information

(D) For assessment of drought situation in the State

 

(152) Krushik app has been made available for

Option:

(A) Direct online trading of their farm produce to APMC/mandis.

(B) transferring subsidies & benefits directly into the bank accounts of eligible farmers

(C) increasing farm productivity by accessing relevant information

(D) For assessment of drought situation in the State

 

(153) the number of operational holdings were 0.50 crore during the first Agriculture Census (1970-71) which increased to 1.53 crore during the tenth Agriculture Census (2015-16).True or false.

Option:

(A) True

(B) False

 

(154) As per Census 2015-16, average size of land (in hectares) holding for SC was

Option:

(A) 1.24

(B) 1.76

(C) 2.9

(D) 3.8

 

(155) As per Census 2015-16, average size of land (in hectares) holding for SC was

Option:

(A) 1.24

(B) 1.76

(C) 2.9

(D) 3.8

 

(156) As per Census 2015-16, out of average size of land (in hectares) holding for SC and ST , The share of female operational holders was

Option:

(A) 14.1 % with 1.22 ha of land holding

(B) 20 % with 1.22 ha of land holding

(C) 14.1 % with 3 ha of land holding

(D) 14.1 % with 6 ha of land holding

 

(157) During March to May 2021, about 0.91 lakh ha agriculture area in 31 districts was affected by untimely rains, hailstorms & cyclones, for which a compensation of ₹ 122.26 crore was sanctioned. True or false.

Option:

(A) TRUE

(B) FALSE

 

(158) During March to May 2021, about how many lakh ha agriculture area in 31 districts was affected by untimely rains, hailstorms & cyclones?

Option:

(A) 0.91

(B) 2

(C) 3.1

(D) 1.5

 

(159)  During March to May 2021, about 0.91 lakh ha agriculture area in 31 districts was affected by untimely rains, hailstorms & cyclones, for which how much crore of compensation was sanctioned?

Option:

(A) 122.26

(B) 100

(C) 160

(D) 180

 

(160) During May, 2021 taukate cyclone affected about

Option:

(A) 0.17 lakh ha of agricultural area

(B) 0.25 lakh ha of agricultural area

(C) 0.5 lakh ha of agricultural area

(D) 0.35 lakh ha of agricultural area

 

(161)  During May, 2021 taukate cyclone affected agricultural area got compensation of

Option:

(A) 72.35 cr

(B) 80cr

(C) 85cr

(D) 65 cr

 

(162) the land utilisation statistics for 2019-20 depicts that of the total 307.58 lakh ha geographical area of the State, gross cropped area was

Option:

(A) 235.70

(B) 280

(C) 255.50

(D) 290

 

(163) the land utilisation statistics for 2019-20 depicts that net sown area was

Option:

(A) 54.4%

(B) 60%

(C) 59%

(D) 72%

 

(164) during rabi season of 2021-22, by the end of January sowing was completed on 52.47 lakh ha which is 10 per cent less than the corresponding period of previous year. True or false

Option:

(A) True

(B) False

 

(165) in case of summer crop Sowing target of how many lakh ha has been set for 2021-22?

Option:

(A) 2.59 lakh ha

(B) 3.5 lakh ha

(C) 4 lakh ha

(D) 5 lakh ha

 

(166) SUGARCANE yield per hectare in a state for year 2021-22 is

Option:

(A) 98 MT

(B) 120 MT

(C) 110 MT

(D) 80 MT

 

(167) COTTON yield per hectare in a state for year 2021-22 is

Option:

(A) 378 KG

(B) 450 KG

(C) 500 KG

(D) 350 KG

 

(168) the average share of Horticulture in Gross State Value Added (GSV(A) of Crop sector is 28.4 per cent. True or false

Option:

(A) TRUE

(B) FALSE

 

(169) Horticulture area increased from 18.94 lakh ha in 2019-20 to 21.09 lakh ha in 2020-21, showing an increase of

Option:

(A) 11.4%

(B) 15%

(C) 13%

(D) 10%

 

(170) As per first advance estimates, total area under fruit crops during 2021-22 was 8.41 lakh ha, of which area under which of the following was highest?

Option:

(A) Mango

(B) Grapes

(C) Orange

(D) Banana

 

(171) As per first advance estimates, total area under fruit crops during 2021-22 was 8.41 lakh ha, of which area under which of the following was second  highest?

Option:

(A) Mango

(B) Grapes

(C) Orange

(D) Banana

 

(172) total production under fruit crops during 2021-22 was

Option:

(A) 12230 MT

(B) 13000 MT

(C) 15000 MT

(D) NONE OF THESE

 

(173) which State ranks second in India in terms of organic farm production in 2020-21?

Option:

(A) Maharashtra

(B) Andhra Pradesh

(C) Gujarat

(D) None of these

 

(174) which State ranks first in India in terms of organic farm production in 2020-21?

Option:

(A) Maharashtra

(B) Andhra Pradesh

(C) Gujarat

(D) None of these

 

(175) GoI has fixed the seed replacement targets for self pollinated crops as

Option:

(A) 35%

(B) 50%

(C) 100%

(D) None of these

 

(176) GoI has fixed the seed replacement targets for pollinated crops as

Option:

(A) 35%

(B) 50%

(C) 100%

(D) None of these

 

(177) GoI has fixed the seed replacement targets for hybrid crops as

Option:

(A) 35%

(B) 50%

(C) 100%

(D) None of these

 

(178) Quantity of improved seeds distributed by total distribution agencies(private as well as public)for kharif& Rabi seasons has been increased from 2020 to 2021 by

Option:

(A) 1.8%

(B) 5%

(C) 3.5%

(D) None of these

 

(179) Quantity of improved seeds distributed by public distribution agencies(private as well as public)for kharif& Rabi seasons has been decreased from 2020 to 2021 by

Option:

(A) 8.2%

(B) 12.2%

(C) 13%

(D) None of these

 

(180) Quantity of improved seeds distributed by private distribution agencies(private as well as public)for kharif& Rabi seasons has been increased from 2020 to 2021 by

Option:

(A) 1.8%

(B) 4.6%

(C) 6.8%

(D) None of these

 

(181) use of chemical fertilisers per hectare during year 2021-22 are

Option:

(A) 138.6 kg

(B) 168 kg

(C) 120 kg

(D) None of these

 

(182) use of pesticides per hectare during year 2021-22 are

Option:

(A) 2497 MT

(B) 5000 MT

(C) 3300 MT

(D) None of these

 

(183) which of the following region has used least amount of chemical fertilisers during 2021-22?

Option:

(A) Aurangabad

(B) Pune

(C) nashik

(D) konkan

 

(184) which of the following region has used highest amount of chemical fertilisers during 2021-22?

Option:

(A) Aurangabad

(B) Pune

(C) nashik

(D) konkan

 

(185) The total live storage as on 15th October, 2020 in the major, medium and minor irrigation (State sector) reservoirs taken together was 33,005 million cubic meters. True or false

Option:

(A) TRUE

(B) FALSE

 

(186) total live storage as on 15th October, 2020 in the major, medium and minor irrigation (State sector) reservoirs taken together is about

Option:

(A) 75.2 percent of storage capacity

(B) 65 percent of storage capacity

(C) 60.5 percent of storage capacity

(D) 72.1 percent of storage capacity

 

(187) In all how many agricultural pumps have been energisedupto 2020-21?

Option:

(A) 45.20 lakh

(B) 55.10 lakh

(C) 65 lakh

(D) 40 lakh

 

(188) In all how many agricultural pumps have been energised during 2021-22?

Option:

(A) 1.42 lakh

(B) 2.5 lakh

(C) 3 lakh

(D) 4 lakh

 

(189) which ministry is implementing PradhanMantriKissanUrjaSurakshaEvamUtthanMahabhiyaan?

Option:

(A) Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)

(B) Ministry of FINANCE

(C) Ministry of agriculture

(D) None of these

 

(190) PradhanMantriKissanUrjaSurakshaEvamUtthanMahabhiyaan is implemented for the period of

Option:

(A) 2019-20 to 2022-23.

(B) 2018-19to 2022-23.

(C) 2014-15 to 2020–21.

(D) NONE OF THESE

 

(191) Under WHICH scheme, farmers will be able to install off-grid solar agricultural pumps up to 7.50 hp capacity?

Option:

(A) PradhanMantri  JAN DHAN YOJANA

(B) PradhanMantriKissanUrjaSurakshaEvamUtthanMahabhiyaan

(C) PradhanMantriKissan SAMMMAN YOJANA

(D) NONE OF THE ABOVE

 

(192) under PradhanMantriKissanUrjaSurakshaEvamUtthanMahabhiyaan has 30 per cent central financial assistance, 60 per cent financial assistance from the State and the remaining 10 per cent has to be deposited by open category beneficiary. True or false

Option:

(A) TRUE

(B) FALSE

 

(193) PradhanMantriKissanUrjaSurakshaEvamUtthanMahabhiyaan has The scheme has 30 per cent central financial assistance, 65 per cent financial assistance from the State and the remaining 5 per cent has to be deposited by the SC/ST category beneficiary. True or false

Option:

(A) TRUE

(B) FALSE

 

(194) Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana scheme launched in

Option:

(A) Maharashtra

(B) Andhra Pradesh

(C) Gujarat

(D) None of these

 

(195) Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana scheme launched in

Option:

(A) 2018-19

(B) 2020-21

(C) 2021-22

(D) None of these

 

(196) Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana has main objectives of day time power availability for agricultural pumps and replacement of diesel pumps to reduce pollution. True or false

Option:

(A) TRUE

(B) FALSE

 

(197) under Mukhyamantri Saur Krishi Pump YojanaGoM has targeted deployment of one lakh off-grid solar powered agricultural pumps in

Option:

(A) next three consecutive years

(B) next Five consecutive years

(C) next four consecutive years

(D) NONE OF THESE

 

(198) under Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana Farmers who do not have electric agricultural pump and own agriculture land with assured source of water are eligible under the scheme and have to pay maximum

Option:

(A) 10 per cent of total cost of sola pump as beneficiary’s share contribution

(B) 5 per cent of total cost of sola pump as beneficiary’s share contribution

(C) 15 per cent of total cost of sola pump as beneficiary’s share contribution

(D) 20 per cent of total cost of sola pump as beneficiary’s share contribution

 

(199) under Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana Beneficiary’s share contribution for general category is 10 per cent and for SC/ST category is five per for the total cost of solar pump. True or false

Option:

(A) TRUE

(B) FALSE

 

(200) since inception of the scheme Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana in all how many solar agricultural pumps have been commissioned by MAHADISCOM upto 10th February, 2022?

Option:

(A) 99588

(B) 99000

(C) 84000

(D) 65820

 

(201) Maharashtra State Co-operative Bank has newly issued how many Kisan Credit Cards (KC(C) in the State during 2020-21?

Option:

(A) 31.82 lakh

(B) 40 lakh

(C) 51.2 lakh

(D) None of these

 

(202) Maharashtra State Co-operative Bank has sanctioned loans of how many crore by  Kisan Credit Cards (KC(C) in the State during 2020-21?

Option:

(A) 17650 crore

(B) 18200 crore

(C) 19000 crore

(D) None of these

 

(203) Department of Agricultural Marketing establishes Agricultural Produce Market Committees (APM(C) under

Option:

(A) Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 1970

(B) Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 1963

(C) Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 1991

(D) Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act,2000

 

(204) Number of direct marketing licenses issued upto January, 2022 by Department of Agricultural Marketing establishes Agricultural Produce Market Committees (APM(C) was

Option:

(A) 1500

(B) 1400

(C) 1300

(D) 1200

 

(205) Number of private marketing licenses issued upto January, 2022 by Department of Agricultural Marketing establishes Agricultural Produce Market Committees (APM(C) was

Option:

(A) 68

(B) 77

(C) 45

(D) 88

 

(206) GoI declares (MSP) for selected crops before their sowing seasons in order to give guaranteed price & assured market to the farmers. What is fullform of MSP?

Option:

(A) Minimum Support Prices

(B) Maximum Support Prices

(C) Minimum Supply Prices

(D) maximum Supply Prices

 

(207) MSP declared for selected crops by GoI for the year 2021-22 for bajra is

Option:

(A) 2000

(B) 3000

(C) 2250

(D) 1150

(208) MSP declared for selected crops by GoI for the year 2020-21 for udid is

Option:

(A) 2000

(B) 3000

(C) 5000

(D) 6000

(209) MSP declared for selected crops by GoI for the year 2021-22 for wheat is

Option:

(A) 2015

(B) 3000

(C) 3250

(D) 2730

(210) MSP declared for selected crops by GoI for the year 2021-22 for maize is

Option:

(A) 1870

(B) 3000

(C) 2250

(D) 1999

(211) MSP declared for selected crops by GoI for the year 2021-22 for moong is

Option:

(A) 2000

(B) 7275

(C) 8020

(D) 9150

(212) how many registered farmers under MahaDBT portal Upto February 2022?

Option:

(A) More than 20.67 lakh

(B) More than 25.2 lakh

(C) More than 32.4 lakh

(D) More than 80 lakh

(213) how much subsidy delivered to farmers under MahaDBT portal Upto February 2022?

Option:

(A) 476.94 cr

(B) 576.94 cr

(C) 676.94 cr

(D) None of these

(214) to maximise the use of modern technology, especially with the help of satellite imaging and drone technology, to accurately calculate crop-wise area, conduct crop health surveys, estimate post-harvest yields and integrate information through various computer systems developed under the project

Option:

(A) MahaDBT project

(B) MahaAgriTECH Project

(C) eNAM project

(D) none of these

(215) which portal enables farmers and all other stakeholders to obtain advisories and information being sent by experts and government officials?

Option:

(A) mKisaan SMS service

(B) MahaAgriTECH Project

(C) eNAM project

(D) none of these

(216) The distribution of funds under RashtriyaKrishiVikasYojana for the scheme is in such a manner that

Option:

(A) 70 per cent is reserved for growth in production, infrastructure & assets to states.

(B) 80 per cent is reserved for growth in production, infrastructure & assets to states,

(C) 75 per cent is reserved for growth in production, infrastructure & assets to states,

(D) 85 per cent is reserved for growth in production, infrastructure & assets to states,

(217) The distribution of funds under RashtriyaKrishiVikasYojana for the scheme is in such a manner that

Option:

(A) 10 per cent for special sub-schemes of national priority

(B) 20 per cent for special sub-schemes of national priority,

(C) 15 per cent for special sub-schemes of national priority

(D) 50 per cent for special sub-schemes of national priority

(218) The distribution of funds under RashtriyaKrishiVikasYojana for the scheme is in such a manner that

Option:

(A) 10 Per cent for innovation &agri-entrepreneurship development projects

(B) 5 Per cent for innovation &agri-entrepreneurship development projects

(C) 15 Per cent for innovation &agri-entrepreneurship development projects

(D) 20 Per cent for innovation &agri-entrepreneurship development projects

(219) under RashtriyaKrishiVikasYojana DURING 2020-21 expenditure was

Option:

(A) 133.51 cr

(B) 140 cr

(C) 152.5 cr

(D) 190.2 cr

(220) under RashtriyaKrishiVikasYojana DURING 2021-22 uptojanuary expenditure was

Option:

(A) 75.24 cr

(B) 80 cr

(C) 85 cr

(D) 70 cr

(221) GoM is implementing PunyashlokAhilyadeviHolkar Nursery Scheme under RKVY from which year?

Option:

(A) 2020-21

(B) 2021-22

(C) 2001-02

(D) None of these

(222) GoM is implementing PunyashlokAhilyadeviHolkar Nursery Scheme under RKVY  for the period of

Option:

(A) 2 years

(B) 3 years

(C) 4 years

(D) None of these

(223) Farmers having minimum 0.40 ha land and having permanent source of water for establishment of nursery are eligible under PunyashlokAhilyadeviHolkar the scheme. True or false.

Option:

(A) True

(B) False

(224) how many beneficiaries up to dec 2021 are covered under PunyashlokAhilyadeviHolkar?

Option:

(A) 267

(B) 300

(C) 325

(D) 167

(225) how much expenditure up to dec 2021 is incurred under PunyashlokAhilyadeviHolkar?

Option:

(A) 4.71 cr

(B) 5 cr

(C) 5.25 cr

(D) None of these

(226) Main objectives of NFSM are to increase production of rice, wheat, pulses, coarse cereals and nutri-cereals through area expansion & productivity enhancement in a sustainable manner, restoring soil fertility and productivity at the

Individual farm level. Expand NFSM

Option:

(A) National Food Security Mission

(B)  National Food SYSTEM Mission

(C) National Fix Security Mission

(D) Narcotics Food Security Mission

(227) seed village programme is implemented since

Option:

(A) 2014-15

(B) 2020-21

(C) 2016-17

(D)  None of these

(228) UnnatSheti-SamruddhaShetkari Mission initiated by GoM from kharif season 2017-18 with an objective of Doubling Farmers’ income by

Option:

(A) 2022

(B) 2023

(C) 2024

(D) 2025

(229) National Mission for Sustainable Agriculture includes sub missions of

Option:

(A) Soil Health Management

(B) Distribution of Soil Health Cards

(C) Integrated Nutrient Management

(D) All of these

(230) Main objective of PradhanMantriKrishiSinchayeeYojana (PMKSY) is to expand cultivable area under assured irrigation, improve on-farm water use efficiency to reduce wastage of water. True or false

Option:

(A) True

(B) Flase

(231) PradhanMantriKrishiSinchayeeYojana (PMKSY) is implemented in state from

Option:

(A) 2015-16

(B) 2020-21

(C) 2017-18

(D) 2021-13

(232) As per the subsidy norms under PradhanMantriKrishiSinchayeeYojana (PMKSY) small &marginal farmers can avail up to

Option:

(A) 55% subsidy

(B) 60% subsidy

(C) 50% subsidy

(D) None of these

(233) As per the subsidy norms under PradhanMantriKrishiSinchayeeYojana (PMKSY) other than small &marginal farmers can avail up to

Option:

(A) 55% subsidy

(B) 45% subsidy

(C) 40% subsidy

(D) None of these

(234) Mega Project Policy has been implemented in the State since

Option:

(A) 2005

(B) 2007

(C) 2009

(D) 2010

(235) under Mega Project Policy Upto December, 2021 approval has been given to hoe many mega projects?

Option:

(A) 702

(B) 800

(C) 805

(D) 820

(236) under Mega Project Policy Upto December, 2021 approval given to many projects with investment of

Option:

(A) 6,03,215cr

(B) 5,03,215cr

(C) 3,00,000cr

(D) None of these

(237) UdyogAadhaar Number has

Option:

(A) 10 digits

(B) 12 digits

(C) 15 digits

(D) 20 digits

(238) Upto March, 2020 number of MSMEs registered for UdyogAadhaar were

Option:

(A) 17.67 lakh

(B) 18.20 lakh

(C) 20 lakh

(D) None of these

(239) according to the criteria for classification of MSMEs for micro enterprises turnover should not exceed

Option:

(A) 5 cr

(B) 10cr

(C) 50cr

(D) 250cr

(240) according to the criteria for classification of MSMEs for small enterprises turnover should not exceed

Option:

(A) 5 cr

(B) 10cr

(C) 50cr

(D) 250cr

(241) according to the criteria for classification of MSMEs for medium enterprises turnover should not exceed

Option:

(A) 5 cr

(B) 10cr

(C) 50cr

(D) 250cr

(242) Upto November, 2021, total number of MSMEs in the State registered on Udyam registration portal was

Option:

(A) 10.31 lakh

(B) 15 lakh

(C) 17.2 lakh

(D) 20.2 lakh

(243) which of the following region has got highest number of micro enterprises registrations under udyam registration portal?

Option:

(A) Konkan

(B) Mumbai

(C) Pune

(D) None of these

(244) which of the following region has got highest number of medium enterprises registrations under udyam registration portal?

Option:

(A) Konkan

(B) Mumbai

(C) Pune

(D) None of these

(245) One District One Product scheme is initiated by GoI. The aim of the scheme is to identify products with export potential from each district. True or false

Option:

(A) True

(B) False

(246) Mumbai metro rail, a rapid transit system project, is being implemented by

Option:

(A) Government only

(B) Private only

(C) Public private partnership

(D) None of these

(247) Nagpur Metro rail project consist of 38 stations covering length of

Option:

(A) 30.20 km

(B) 38.22 km

(C) 48.22 km

(D) 20.1 km

(248) SamagraShiksha, an overarching programme is being implemented in the State since

Option:

(A) 2018-19

(B) 2020-21

(C) 2021-22

(D) None of these

(249) which of the following programme come under samagraskikshaprogramme?

Option:

(A) SarvaShikshaabhiyan

(B) RashtriymadhyamikShikshaabhiyan

(C) Teachers education

(D) All of these

(250) SamagraShikshaprogramme ensures

Option:

(A) To attained minimum standards in schooling

(B) To bridge social and gender gap

(C) To encourage vocationalisation of education

(D) All of these

(251)Education is a tool for………….

Option:

(A) economic development,

(B) social mobility,

(C) inclusion and equality.

(D) All of the above.

(252)Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for All’ is one of the Sustainable Development Goals.

Option:

(A) True

(B) False

(253)When did The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 is being Implemented in the State?

Option:

(A) April 2010

(B) February 2011

(C) March 2010

(D) April 2012

(254) RTE Act provides the right to children for free and Compulsory education till completion of elementary education in a neighbourhood school.

Option:

(A) True

(B) False

(255)  The RTE act Ensures that the child should to pay fee, charges or expenses for the primary education?

Option:

(A) True

(B) False

(256) Under RTE act, how many per cent of intake Capacity is reserved in self-financed private schools (excluding minority schools)?

Option:

(A) 24%

(B) 25%

(C) 20%

(D) 21%

(257) under RTE act, free education is provided to children of economically backward & deprived class from Pre-primary to………… standard.

Option:

(A) VII Standard

(B) VIII standard

(C) IV Standard

(D) V Standard

(258)when did the Maharashtra self-financed schools (Establishment & Regulation) Act, 2012 Exist?

Option:

(A) January, 2013.

(B) February, 2011

(C) October, 2014

(D) November, 2010

(259) SamagraShiksha, an overarching programme is being implemented in the State since…..

Option:

(A) 2017-18

(B) 2018-19

(C) 2015-16

(D) 2013-14

(260)  which of the following scheme comes under samagrashiksha?

Option:

(A) SarvaShikshaAbhiyan (SS(A),

(B) RashtriyaMadhyamikShikshaAbhiyan (RMS(A)

(C)  Teacher Education (TE)

(D) All of the above

(261) During 2020-21, how many expenditure incurred under SamagraShiksha

Option:

(A) 1,239.30 crore.

(B) 1340.35 crore

(C) 1550 crore

(D) 1450 crore

(262)During 2021-22 upto September, how many the expenditure incurred?

Option:

(A) 310.76 crore.

(B) 311.07 crore

(C) 230.04 crore

(D) 445.06 crore

(263)CWSN has long form Children With Special Needs.

Option:

(A)  True

(B) False

(264) Which programme includes Identification and medical assessment of CWSN, providing rehabilitation and educational supportServices such as Braille books, spectacles, hearing aids & appliances, speech trainer, etc?

Option:

(A) ‘Inclusive Education for Divyang’

(B) Samagrashiksha

(C) Mid day meal scheme

(D) None of the above

(265)under Inclusive Education for Divyangprogramme, how many expenditure incurred for primary(I –VIII) education in 2019-20?

Option:

(A) 30.70 crore

(B) 31.65 crore

(C) 32.40 crore

(D) None of the above

(266)under Inclusive Education for Divyangprogramme, how many expenditure incurred for Secondary (IX to XII) education in 2019-20?

Option:

(A) 1.97 crore

(B) 1.00 crore

(C) 2.01 crore

(D) 3.78 crore

(267)under Inclusive Education for Divyangprogramme, how many expenditure incurred for Secondary (IX to XII) education in 2021-22?

Option:

(A) 5.13 crore

(B) 6.13 crore

(C) 7.11 crore

(D) 8.99 crore

(268)under Inclusive Education for Divyangprogramme, how many expenditure incurred for primary(I – VIII) education in 2021-22? 

Option:

(A) 20.19 crore

(B) 22.19 crore

(C) 25.77 crore

(D) 24.54 crore

(269) under ‘Mid Day Meal Scheme’, which are the following food distributes to students?

Option:

(A) Rice

(B) Gram

(C) Moongdal

(D) All of the above

(270)under ‘Mid Day Meal Scheme’, how many expenditure incurred for primary(I – V) education in 2021-22? 

Option:

(A) 230 crore

(B) 240 crore

(C) 282 crore

(D) 300 crore

(271) under ‘Mid Day Meal Scheme’, how many expenditure incurred for primary(I – V) education in 2019-20? 

Option:

(A) 808 crore

(B) 506 crore

(C) 600 crore

(D) 760 crore

(272) under ‘Mid Day Meal Scheme’, how many expenditure incurred for primary(I – V) education in 2020-21?

Option:

(A) 776 crore

(B) 765 crore

(C) 800 crore

(D) 730 crore

(273) under ‘Mid Day Meal Scheme’, how many expenditure incurred for VI-VIII education in 2020-21?

Option:

(A) 655 crore

(B) 635 crore

(C) 560 crore

(D) 450 crore

(274) under ‘Mid Day Meal Scheme’, how many expenditure incurred for VI-VIII education in 2021-22?

Option:

(A) 240 crore

(B) 230 crore

(C) 309 crore

(D) 120 crore

(275) under ‘Mid Day Meal Scheme’, how many expenditure incurred for VI-VIII education in 2019-20?

Option:

(A) 561 crore

(B) 661 crore

(C) 580 crore

(D) 450 crore

(276)The Annual Status of Education Report is the long form ASER.

Option:

(A) True

(B) False

(277) For children in age group of 6-14, enrolment in government schools has increased from…….% in 2018 to… %in 2021.

Option:

(A) 45.3 %, 56.5%

(B) 60.5 %, 69.7 %

(C) 48.5%, 55.6%

(D) None of the above

(278)Kasturba Gandhi BalikaVidyalayaprovides free education to girls those studying in….. Standard.

Option:

(A) XI & XII

(B) VI & VII

(C) V&VI

(D) None of the above

(279) How many aided Sainiki schools available in the State Maharashtra?

Option:

(A) 38

(B) 35

(C) 34

(D) 32

(280) The State Government has established Shiv ChhatrapatiKridapeeth in Pune for sport education.

Option:

(A) True

(B) False

(281)  Crude Birth Rate (CBR) is termed as……..

Option:

(A) It is the total number of live births during the year per 1000 persons.

(B) It is the total number of deaths during the year per 1000 persons.

(C)  It is the number of children dying under 29 days of age divided by the number of Live births in that year.

(D) None of the above

(282)Infant Mortality Rate (IMR) is termedas……….

Option:

(A) It is defined as the number of deaths of infants (one year of age or younger) per 1000 Live births.

(B) It is the total number of live births during the year per 1000 persons.

(C)  It is the number of children dying under 29 days of age divided by the number of Live births in that year.

(D) None of the above

(283)Neo-natal Mortality Rate (NMR) is termed as………

(A)  It is the number of children dying under 29 days of age divided by the number of Live births in that year.

(B) It is defined as the number of deaths of infants (one year of age or younger) per 1000 Live births.

(C) It is the total number of live births during the year per 1000 persons.

(D) None of the above

(284) Under Five Mortality Rate (U5MR) is termed as………..

Option:

(A) It is defined as the number of deaths of children of age less than five years per.

(B) It is the number of children dying under 29 days of age divided by the number of Live births in that year.

(C) It is defined as the number of deaths of infants (one year of age or younger) per 1000 Live births.

(D) It is the total number of live births during the year per 1000 persons.

(285) What is the Cropping Intensity?

Option:

(A) Cropping intensity is the Ratio of total cropped area to net area sown.

(B) It is the estimated mean age of the marriages happening to the females in A given year.

(C) It is the number of telephone connections for every hundred individuals living within an area.

(D) None of the above

(286) Teledensity is defined as…..

Option:

(A) Teledensity is the number of telephone connections for every hundred individuals living within an area.

(B) is the Ratio of total cropped area to net area sown.

(C) It is the estimated mean age of the marriages happening to the females in A given year.

(D) None of the above

(287)Mean age at effective marriage of female is termed as…..

Option:

(A) It is the estimated mean age of the marriages happening to the females in A given year.

(B) It is the number of telephone connections for every hundred individuals living within an area.

(C) It is the ratio of total crop area to net area sown.

(D) None of the above

(288)During 2021-22 upto November,The expenditure incurred for the Maharashtra human developmentprogramme is…….

Option:

(A) 468.33 crore

(B) 349.35 crore

(C) 230.45 crore

(D) 123.40 crore

(289)According to Subnational Human Development Index Report of United Nations Development Programme (UNDP) (4.0), what was the Human Development Index (HDI) of India during2019?

Option:

(A) 0.646

(B) 0.345

(C) 0.234

(D) 0.451

(290)  As per Maharashtra human development programme, 2012, which city got the first rank with HDI 0.841 in the Maharashtra?

Option:

(A) Pune

(B) Nashik

(C) Nagpur

(D) Mumbai

(291)Under the Maharashtrahuman development programme, in which field various Schemes focusing on improvement?

Option:

(A) education

(B) health

(C)  income

(D) All of the above

(292)For monitoring SDG at National level, Ministry of Statistics and Programme Implementation has developed National Indicator Framework (NIF).

Option:

(A) True

(B) False

(293)For which year NITI Aayog has published SDG India Index Report?

Option:

(A) 2018-19

(B) 2019-20

(C) 2020-21.

(D) All of the above

(294)SDG India Index 2019-20 report is based on…….. SDGs and……. priority

Option:

(A) 50,100

(B) 45,123

(C) 40,90

(D) 60,200

(295)SDG India Index 2020-21 report Is based on……. SDGs and……. priority indicators.

Option:

(A) 13,110

(B) 12,100

(C) 11,120

(D) 15, 115

(296) Where did the first Patient of Covid-19 infection in the world found?

Option:

(A)  Wuhan in China

(B) Maharashtra in India

(C) Telangana in India

(D) Karnataka in India

(297)what is the date of declarationof Covid-19 as a global pandemic.

Option:

(A) 11th March, 2020

(B) 12thFebruary, 2021

(C) 11th March, 2021

(D) None of the above

(298)The cause of covid-19 infection was reported as not known by….. per cent persons in rural areas And……. per cent persons in urban area.

Option:

(A) 12.2,13.4

(B) 11.3, 13.4

(C) 13.8, 18.2

(D) 10.5, 23.1

(299)Duringthe covid-19, Among the households reported problems faced for sell of agricultural produce,

Option:

(A) About 68.6 per cent households reported sell of agricultural produce at less prices

(B) About 56.2 per cent households reported markets were closed

(C)  About 55.3 per cent households reported transportation was not available

(D) All of the above

(300) The first patient of Covid-19 was found In the Maharashtra on……… in Pune

Option:

(A) 9th March, 2020

(B) 8thFebruary, 2021

(C) 9th March, 2019

(D) 3th January, 2020

♦ Important Links (महत्वाच्या लिंक्स) ♦

Government Jobs.
Private Jobs.
सर्व परीक्षांच्या सराव प्रश्नपत्रिका (Question Papers).
परीक्षेचे निकाल (Results).
परीक्षा प्रवेशपत्र (Hall Tickets).
MPSC भरती.
Bank Jobs.
Mega Bharti 2022.
Current Affairs ((चालू घडामोडी).
रोजगार मेळावा (Jobs Fairs).

जिल्हा नुसार जाहिराती

अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद भंडारा बुलढाणा
चंद्रपुर धुले गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली जलगांव
जालना कोल्हापुर लातूर मुंबई नागपुर नांदेड़
नंदुरबार नाशिक उस्मानाबाद पालघर परभानी पुणे
रायगढ़ रत्नागिरि सांगली सातारा सिंधुदुर्ग सोलापुर
ठाणे वर्धा वाशिम यवतमाल बीड  

शिक्षणानुसार जाहिराती

७ वी (7th) दहावी (SSC) बारावी (HSC) डिप्लोमा आय.टी.आय पदवी
पदव्युत्तर शिक्षण बी.एड एम.एड एल.एल.बी / एल.एल.एम बीएससी एमबीए
बीसीए एमसीए बी.कॉम एम.कॉम GNM/ANM एमएससी
बी.फार्म एम.फार्म बी.ई एम.ई BAMS/BHMS एम.बी.बी.एस / एम.डी
बी.टेक एम.टेक MS-CIT